ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6073572 นางสาววรกานต์ อุตสุวรรณ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
2 B6075569 นางสาวภัทราพร โสภา INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
3 B6121693 นายธีระวัฒน์ เตชะวนกิจ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
4 B6121709 นางสาวเขมจิรา เนตรขันธ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
5 B6121716 นางสาวสุธาสินี สวยสม INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
6 B6121723 นายณัฐพงษ์ พานแก้ว INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
7 B6121730 นางสาวณัฏฐธิดา จันทะวงค์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
8 B6121761 นางสาวกชพร ชินสิทธิ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
9 B6121792 นายสุรพันธ์ พลอยกระโทก INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
10 B6121877 นางสาวพิชญสุดา ชุลีวรรณ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
11 B6121891 นางสาวสิวาลัย บุรวัฒน์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
12 B6121945 นางสาวศุภาวีร์ ชัยหิรัญวงศ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
13 B6121952 นางสาวธัญลักษณ์ เผยขุนทด INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
14 B6121976 นางสาวชลิดา อินทร์ยก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
15 B6122003 นายอธิเบศ ศรีสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
16 B6122027 นางสาวอริศรา พงษ์ชัยภูมิ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
17 B6122072 นางสาวอัฉราภรณ์ เพ็งพล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
18 B6122133 นายพฤทธาริน หลายพัฒน์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
19 B6122164 นางสาวลักษิกา เหล่าภักดี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
20 B6122263 นางสาวณัฐฐินันท์ มีศิลป์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
21 B6122300 นางสาวกุลภรณ์ มุลาลี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
22 B6122324 นายฐิติวุฒิ พุ่มจันทร์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
23 B6122393 นางสาวแก้วตา ปังกระโทก INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
24 B6122409 นางสาวกิ่งแก้ว ศรสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
25 B6122416 นางสาวพิชญ์สินี ค้อไผ่ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
26 B6122430 นายศุภกร ซิ่งเถียรตระกูล INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
27 B6122461 นายกันตภณ พุ่มพวง INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
28 B6122485 นายวีรพงษ์ เทียบเกาะ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
29 B6122492 นางสาวนิติดา เชิดชัยภูมิ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
30 B6122515 นายไวทยา ชาพล INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
31 B6122607 นางสาวกรกฎ นานอน INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
32 B6122621 นางสาวสุชานันท์ ถนอมศักดิ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
33 B6122669 นางสาวธาวิณี ศรีแก้ว INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
34 B6122683 นางสาวศิริพร โสมขุนทด INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
35 B6122737 นางสาวรชยา พิลานนท์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
36 B6122751 นางสาวรพีพร บวกโพธิ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
37 B6122768 นายเอกลักษณ์ สุขสำราญ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
38 B6122775 นางสาวศิรินภา ทางธรรม INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
39 B6122805 นางสาวฐิติกา นิวินรัมย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
40 B6122843 นายกิตติภูมิ แสวงผล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
41 B6122850 นางสาวปฏิมาภรณ์ สุระพันธุ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
42 B6122928 นางสาวณัฐกมลธ์ วงษารี INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
43 B6122959 นายชานนท์ ศิลปธิวัฒน์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
44 B6122980 นางสาวกันยารัตน์ ฉุยฉาย INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
45 B6123017 นางสาวชาลิสา คุณประสพ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
46 B6123024 นายวงศกร วิเศษเจริญไพศาล INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
47 B6123116 นายชนาธิป อุดมทวี INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
48 B6134068 นางสาวณัฐพร รัตนชาติชูวงศ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
49 B6134112 นางสาวรัตนา เจนหัตถ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
50 B6134211 นางสาวกชพร แสนพูนสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
51 B6134334 นางสาวภัควิภา ศรีชนะ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
52 B6137090 นางสาวฐิติรัตน์ แก้วประเสริฐ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
53 B6137137 นายพิพัฒน์พงษ์ ถาวรจันทร์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
54 B6137144 นายจิรายุ ทักษิณ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214461 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ