ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6121747 นางสาวจิราวรรณ หาญพนม INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
2 B6121754 นางสาวกวิสรา สงวนแสง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
3 B6121808 นางสาวณัฏฐณิชา ภัทรคุณโชติพันธ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
4 B6121815 นายสหัสวรรษ ศิริโสดา INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
5 B6121839 นางสาวมนัสนันท์ มากไถล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
6 B6121914 นายรัฐศักดิ์ กมลวิริยะกุล INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
7 B6121945 นางสาวศุภาวีร์ ชัยหิรัญวงศ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
8 B6121969 นางสาวสุภัสสรา ดวงพล INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
9 B6121976 นางสาวชลิดา อินทร์ยก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
10 B6122294 นางสาวกฤตติกา วรฤทัยทิพาพร INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
11 B6122300 นางสาวกุลภรณ์ มุลาลี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
12 B6122317 นางสาวจุฬารัตน์ จงจิตกลาง INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
13 B6122355 นางสาวดวงดาว ฉิ่งสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
14 B6122416 นางสาวพิชญ์สินี ค้อไผ่ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
15 B6122454 นายวิวรรธน์ การดี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
16 B6122539 นางสาวถิรดา ยศพลกานต์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
17 B6122584 นายสิทธิโชค หมวดพล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
18 B6122621 นางสาวสุชานันท์ ถนอมศักดิ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
19 B6122669 นางสาวธาวิณี ศรีแก้ว INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
20 B6122782 นางสาวสาธินี ส้มกลาง INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
21 B6122805 นางสาวฐิติกา นิวินรัมย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
22 B6122843 นายกิตติภูมิ แสวงผล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
23 B6122911 นายอักวา มัศโอดี INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
24 B6123031 นางสาวบุษบา ประสาทไทย INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
25 B6123062 นายพงศธัช จำเริญ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
26 B6123079 นายอนุสรณ์ เนาวลักษณ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
27 B6123086 นางสาวนรกมล อยู่พ่วง INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
28 B6123116 นายชนาธิป อุดมทวี INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
29 B6134112 นางสาวรัตนา เจนหัตถ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
30 B6134150 นายฐิติพงศ์ ขำดี INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
31 B6134334 นางสาวภัควิภา ศรีชนะ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
32 B6137090 นางสาวฐิติรัตน์ แก้วประเสริฐ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
33 B6137113 นางสาวอาทิตยา จุลเวช INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
34 B6137137 นายพิพัฒน์พงษ์ ถาวรจันทร์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ