ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6070564 นายพีรภัทร ปิ่นเสริมศักดิ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
2 B6071202 นายธนชัย เกษศิริโยธิน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
3 B6073404 นางสาวสุชัญญา โตสนั่น INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
4 B6074104 นายชัยวัฒน์ ใบดำรงศักดิ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
5 B6074159 นายโกศวัต จำปามูล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
6 B6121693 นายธีระวัฒน์ เตชะวนกิจ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
7 B6121709 นางสาวเขมจิรา เนตรขันธ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
8 B6121716 นางสาวสุธาสินี สวยสม INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
9 B6121730 นางสาวณัฏฐธิดา จันทะวงค์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 214374 COMPUTER BASED LEARNING
10 B6121747 นางสาวจิราวรรณ หาญพนม INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
11 B6121754 นางสาวกวิสรา สงวนแสง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
12 B6121761 นางสาวกชพร ชินสิทธิ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
13 B6121792 นายสุรพันธ์ พลอยกระโทก INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
14 B6121808 นางสาวณัฏฐณิชา ภัทรคุณโชติพันธ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
15 B6121815 นายสหัสวรรษ ศิริโสดา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
16 B6121839 นางสาวมนัสนันท์ มากไถล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
17 B6121884 นายธนัท เตชะวณิช INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
18 B6121914 นายรัฐศักดิ์ กมลวิริยะกุล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
19 B6121921 นายวุฒิพงศ์ คุ้มพล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
20 B6121938 นายอานนท์ ศรีเกาะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
21 B6121945 นางสาวศุภาวีร์ ชัยหิรัญวงศ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
22 B6121952 นางสาวธัญลักษณ์ เผยขุนทด INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
23 B6121969 นางสาวสุภัสสรา ดวงพล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
24 B6121976 นางสาวชลิดา อินทร์ยก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
25 B6121983 นายอริสรา อุ้มสิน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
26 B6122003 นายอธิเบศ ศรีสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
27 B6122027 นางสาวอริศรา พงษ์ชัยภูมิ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
28 B6122041 นางสาวเนตรนภา กลีบจำปี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
29 B6122072 นางสาวอัฉราภรณ์ เพ็งพล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
30 B6122089 นายสุรชัย อาซิ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
31 B6122096 นายมัชฌิมา ขวัญกลาง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
32 B6122119 นางสาวสุทธิดา เหลืองอ่อน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
33 B6122133 นายพฤทธาริน หลายพัฒน์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
34 B6122140 นายกันต์ ศรีอินต๊ะ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
35 B6122157 นายอนุสรณ์ ศรีภักดี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
36 B6122164 นางสาวลักษิกา เหล่าภักดี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
37 B6122188 นายชยุต อินทรพาณิชย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 214374 COMPUTER BASED LEARNING
38 B6122263 นางสาวณัฐฐินันท์ มีศิลป์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
39 B6122270 นางสาวฐิติยา สุวรรณปัญญา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
40 B6122287 นางสาวณัชชา พิทักษ์ธีรังกูร INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 214374 COMPUTER BASED LEARNING
41 B6122294 นางสาวกฤตติกา วรฤทัยทิพาพร INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
42 B6122300 นางสาวกุลภรณ์ มุลาลี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
43 B6122317 นางสาวจุฬารัตน์ จงจิตกลาง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
44 B6122324 นายฐิติวุฒิ พุ่มจันทร์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
45 B6122355 นางสาวดวงดาว ฉิ่งสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
46 B6122379 นายนันทวุฒิ ดวงแสง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
47 B6122393 นางสาวแก้วตา ปังกระโทก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
48 B6122409 นางสาวกิ่งแก้ว ศรสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
49 B6122416 นางสาวพิชญ์สินี ค้อไผ่ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
50 B6122430 นายศุภกร ซิ่งเถียรตระกูล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
51 B6122447 นางสาวณัฐชยา พิมพ์สวรรค์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
52 B6122454 นายวิวรรธน์ การดี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
53 B6122461 นายกันตภณ พุ่มพวง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
54 B6122485 นายวีรพงษ์ เทียบเกาะ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
55 B6122492 นางสาวนิติดา เชิดชัยภูมิ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
56 B6122508 นายเกียรติคุณ วรรณทะมาศ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
57 B6122515 นายไวทยา ชาพล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
58 B6122522 นางสาววรรณษา ตั้งชาติ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
59 B6122539 นางสาวถิรดา ยศพลกานต์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
60 B6122546 นางสาวปุณิกา ผาใหญ่ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
61 B6122560 นางสาวเพียงฝัน ทับแสง INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214374 COMPUTER BASED LEARNING
62 B6122584 นายสิทธิโชค หมวดพล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
63 B6122607 นางสาวกรกฎ นานอน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
64 B6122621 นางสาวสุชานันท์ ถนอมศักดิ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
65 B6122645 นายรวิพล วชิรญาโน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
66 B6122652 นายทศพล อิฐรัตน์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 214374 COMPUTER BASED LEARNING
67 B6122669 นางสาวธาวิณี ศรีแก้ว INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
68 B6122706 นายศุภกฤต สันต์สัมพันธ์กุล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
69 B6122737 นางสาวรชยา พิลานนท์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
70 B6122744 นางสาวพสุธร กันทรัพย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
71 B6122751 นางสาวรพีพร บวกโพธิ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
72 B6122768 นายเอกลักษณ์ สุขสำราญ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
73 B6122782 นางสาวสาธินี ส้มกลาง INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214374 COMPUTER BASED LEARNING
74 B6122799 นายกฤษณะ มุ่งลือ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
75 B6122805 นางสาวฐิติกา นิวินรัมย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 214374 COMPUTER BASED LEARNING
76 B6122829 นายจตุภูมิ วงค์ประทุม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
77 B6122843 นายกิตติภูมิ แสวงผล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
78 B6122850 นางสาวปฏิมาภรณ์ สุระพันธุ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
79 B6122867 นางสาวมาณิศตา นามวงศ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
80 B6122911 นายอักวา มัศโอดี INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214374 COMPUTER BASED LEARNING
81 B6122928 นางสาวณัฐกมลธ์ วงษารี INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
82 B6122959 นายชานนท์ ศิลปธิวัฒน์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
83 B6122980 นางสาวกันยารัตน์ ฉุยฉาย INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
84 B6122997 นายเทพนิมิตร ทิพย์พิน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
85 B6123017 นางสาวชาลิสา คุณประสพ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 214374 COMPUTER BASED LEARNING
86 B6123024 นายวงศกร วิเศษเจริญไพศาล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
87 B6123031 นางสาวบุษบา ประสาทไทย INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
88 B6123048 นางสาวปิยะธิดา ประทีปเกาะ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
89 B6123055 นางสาวนภสร ขจรเกียรติธำรง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
90 B6123062 นายพงศธัช จำเริญ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
91 B6123079 นายอนุสรณ์ เนาวลักษณ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
92 B6123086 นางสาวนรกมล อยู่พ่วง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
93 B6123116 นายชนาธิป อุดมทวี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
94 B6123147 นางสาวปนัสยา กรสูตรวงส์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
95 B6123178 นายภัทรพงศ์ แก้วยอด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
96 B6123185 นางสาวชนากานต์ กระชั้นกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
97 B6123239 นางสาวปิยะฉัตร สารสิทธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
98 B6123246 นายอิทธิพล ศรชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
99 B6123253 นางสาวชุติมา เชื้อชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 214374 COMPUTER BASED LEARNING
100 B6123277 นางสาวดวงฤดี ฤทธิ์ดี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
101 B6123321 นางสาวสโรชา ถมกิ่ง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
102 B6123352 นายจิรายุ ศิริชัยคีรีโกศล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
103 B6123369 นางสาววิรวรรณ ภูมิพล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
104 B6123406 นายสิทธิพันธ์ จันทมิฬ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
105 B6123468 นางสาวสวรรณภรณ์ ตุลยธำรงกิจ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
106 B6123475 นายกานต์ เพ็ชรงาม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
107 B6123499 นางสาวกาญจนา ชมกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 214374 COMPUTER BASED LEARNING
108 B6123505 นางสาวฌัชฌา พรมมหาชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
109 B6123512 นางสาวอุมาพร อุทัยรัตน์เจริญ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
110 B6123529 นางสาวโชติกา จารุนิภาธนโชติ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 214374 COMPUTER BASED LEARNING
111 B6123536 นางสาวภัทรพร เย็นท้วม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
112 B6123550 นายอภิเชษฐ์ ศรีวุฒิทรัพย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 214374 COMPUTER BASED LEARNING
113 B6130244 นางสาววราพรรณ วัฒนศิริสุวรรณ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 214374 COMPUTER BASED LEARNING
114 B6134020 นายธรรมรัตน์ ทรงดอน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 214374 COMPUTER BASED LEARNING
115 B6134044 นางสาววชิราภรณ์ ไขกัณหา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
116 B6134068 นางสาวณัฐพร รัตนชาติชูวงศ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
117 B6134082 นางสาวนันทิยา เฟื่องพวง INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214374 COMPUTER BASED LEARNING
118 B6134112 นางสาวรัตนา เจนหัตถ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
119 B6134150 นายฐิติพงศ์ ขำดี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
120 B6134181 นายธนวัฒน์ เชียรสินจิรกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
121 B6134211 นางสาวกชพร แสนพูนสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
122 B6134235 นายธีรภัทร สีหาราช INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 214374 COMPUTER BASED LEARNING
123 B6134242 นายอัมรินทร์ นาคประกอบ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
124 B6134259 นายพงศธร พิมพาภรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
125 B6134280 นายไชยวัฒน์ คำลุน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
126 B6134334 นางสาวภัควิภา ศรีชนะ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
127 B6135362 นายกานต์ชนก มามะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 214374 COMPUTER BASED LEARNING
128 B6137090 นางสาวฐิติรัตน์ แก้วประเสริฐ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
129 B6137113 นางสาวอาทิตยา จุลเวช INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
130 B6137120 นายพชร เฉลิมเล่า INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
131 B6137137 นายพิพัฒน์พงษ์ ถาวรจันทร์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
132 B6137144 นายจิรายุ ทักษิณ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
133 B6137151 นายธีรทัศน์ ทิพย์อาสน์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
134 B6137205 นายกษิดินทร์ ยอดแก้ว INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
135 B6137274 นางสาวฑีฆายุ อิทธิอังกูร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214374 COMPUTER BASED LEARNING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ