ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6073336 นายเกษมสัณห์ อิงคนินันท์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 40 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
2 B6074784 นายสุภลักษณ์ เชยสกุล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
3 B6134105 นายวีรภัทร ขามผลา INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
4 B6200114 นายธีรภัทร ดีผักแว่น INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
5 B6200169 นายพิสิษฐ์ ไชยวงศ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
6 B6200176 นายวรรณลภย์ คิดกิ่ง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
7 B6204686 นางสาวสตรีรัตน์ บูชาชัชวาลย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
8 B6204792 นางสาวสุธีมนต์ หล่อนกลาง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
9 B6204839 นางสาวสุชาดา แก้วปลั่ง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
10 B6204891 นายธรรมธร สุขเจริญ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
11 B6204921 นายธวัชชัย เอี้ยงจันทึก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
12 B6204990 นางสาวบัณฑิตา จำกลาง INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
13 B6205003 นางสาวภาคินี รุ่งรังษี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
14 B6205058 นางสาวจิณณพัต ขยันงาน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
15 B6205119 นางสาวอารดา สุวรรณศิโรจน์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
16 B6205249 นางสาวกัลยรัตน์ พร้อมจะบก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
17 B6227616 นางสาวอารียา เชียงเครือ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
18 B6227623 นายสุรเกียรติ เนตรวงษ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
19 B6227630 นางสาวนภาพร การเพียร INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
20 B6227678 นายนครินทร์ บางทราย INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
21 B6227777 นางสาวบายน วงศ์ซา INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
22 B6227814 นายธนพล พะนิรัมย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
23 B6227838 นายจิรานุวัฒน์ สุขใจ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
24 B6227869 นายกิตตินัทธิ์ สันทัด INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
25 B6231675 นางสาวเกวลิน เมืองสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
26 B6231750 นางสาวปติมาพร คุณเศษ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
27 B6231767 นายวันเสด็จ สายทิพย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
28 B6231804 นายกิตติภพ แทนค้ำ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
29 B6231835 นางสาวชนัญชิดา ปานสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
30 B6231842 นางสาวกมลชนก ประศรี INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
31 B6231880 นายธนดล โพธิ์ศรี INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
32 B6231934 นายนพปฏล สิงห์ยอย INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
33 B6231941 นายสัณฐิติ กอบกระโทก INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
34 B6231958 นางสาวณัฐธิดา เทือกสุบรรณ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
35 B6231965 นายทัพพสาร วิศรุตวาณิชย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
36 B6232023 นายธันยพงศ์ อั้นเต้ง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
37 B6232047 นางสาวรัชธิชา สุขสนั่น INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
38 B6232054 นายพีรพัฒน์ สินขุนทด INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
39 B6232108 นายวุฒิชัย พิกุลขาว INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
40 B6232115 นายมงคล ประสิทธิ์นอก INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
41 B6232139 นายจิรโชติ ปุลาสะกา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
42 B6232306 นางสาวดวงกมล งีสันเทียะ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
43 B6236953 นายพัชรพล แรมลี INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
44 B6237066 นายสัณหณัฐ ไฉยากุล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ