ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6075569 นางสาวภัทราพร โสภา INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214263 INFORMATION ORGANIZATION
2 B6204648 นางสาวศิรดา บูรณ์เตชภูวดล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214263 INFORMATION ORGANIZATION
3 B6204778 นางสาววราภรณ์ คนหมั่น INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214263 INFORMATION ORGANIZATION
4 B6204839 นางสาวสุชาดา แก้วปลั่ง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214263 INFORMATION ORGANIZATION
5 B6205003 นางสาวภาคินี รุ่งรังษี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214263 INFORMATION ORGANIZATION
6 B6205058 นางสาวจิณณพัต ขยันงาน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214263 INFORMATION ORGANIZATION
7 B6205249 นางสาวกัลยรัตน์ พร้อมจะบก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214263 INFORMATION ORGANIZATION
8 B6232085 นางสาวนภัสสร พุ่มสุวรรณ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214263 INFORMATION ORGANIZATION
9 B6232108 นายวุฒิชัย พิกุลขาว INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214263 INFORMATION ORGANIZATION
10 B6232115 นายมงคล ประสิทธิ์นอก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214263 INFORMATION ORGANIZATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ