ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6070137 นายชนม์ชนก พิมพ์จันทร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 40 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
2 B6073282 นางสาวฐิติมา สังฆมะณี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
3 B6073558 นางสาวศศิประภา ศรีสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 1 224251 BUSINESS COMMUNICATION
4 B6074821 นางสาวชนากานต์ จิตรจันทึก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
5 B6075514 นางสาวเพ็ญกวิน บุญใหม่ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
6 B6075552 นายนันทพัทธ์ คำกอง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
7 B6137786 นางสาวธนาภรณ์ ทิพยเนตร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
8 B6204655 นางสาวณัฐวดี รักษาสัตย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 224251 BUSINESS COMMUNICATION
9 B6204693 นางสาวจิดาภา อัฐวัฒนกุล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
10 B6204815 นายธนัทกฤตฏิ์ ณัฐตระกูลเลิศ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
11 B6205195 นางสาวนัฐวัลย์ สุวรรณดี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
12 B6206185 นางสาวมาริษา สวนหนองปลิง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
13 B6206208 นางสาวอภิญญา ถนอมประเสริฐ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
14 B6206215 นางสาวพิชญ์ธัญญา ยาวโนภาส INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
15 B6206253 นายธนนันท์ จันทร์งาม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
16 B6206291 นางสาวเพชรรัตน์ ทรัพย์ทวีบูรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
17 B6206314 นายวิศวะ ตาบุดดา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 224251 BUSINESS COMMUNICATION
18 B6206338 นางสาวผกามาส เสวโก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
19 B6206352 นางสาวดมิสา กาญจนวัฒนาวงศ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
20 B6206390 นายเจษฎากร วงค์จันทร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
21 B6206406 นางสาวพรพิชา โชว์สูงเนิน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
22 B6206413 นางสาวปรัญญา จ่าชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
23 B6206444 นางสาวกนกวรรณ วรวงศ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
24 B6206451 นายวรรณชัย หลอมประโคน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
25 B6206468 นางสาวนภัสต์ศรณ์ แซ่อึ้ง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
26 B6206512 นายสิรวิชญ์ พรมดอน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
27 B6208837 นายศรธเนศ ศรียาภัย INFORMATION SCIENCE 1 60 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
28 B6209414 นายพีระพันธ์ บรรจง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
29 B6210953 นางสาวพิณพัฒน์ ผาโคตร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
30 B6210977 นางสาวกันตยา มีกว้าน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
31 B6227609 นางสาวกรชวัล สุสม INFORMATION SCIENCE 1 10 1 224251 BUSINESS COMMUNICATION
32 B6227760 นางสาวภัทรสุดา กาญจนสุปัญญา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
33 B6227845 นางสาวประภัศษร ถนอมพลกรัง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
34 B6231712 นายธันวา โกสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 1 10 1 224251 BUSINESS COMMUNICATION
35 B6231774 นายปฏิภาณ พรหมรักษ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
36 B6231866 นายจิรวัฒน์ นิกรถา INFORMATION SCIENCE 1 10 1 224251 BUSINESS COMMUNICATION
37 B6232092 นางสาวนภวรรณ สายเชื้อ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
38 B6232177 นางสาวณัฐชินี สีสังชุม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
39 B6232184 นายชาญชล คะเชนชาติ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
40 B6232191 นายปิยมัณฑน์ วงศ์พาทิศ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
41 B6232207 นางสาวสุรัสวดี โคตุธา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
42 B6232252 นางสาวฐานะมาศ พงศ์เพิ่มเพชร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
43 B6232269 นางสาวปนัดดา บริบูรมังษา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
44 B6232276 นางสาวพราวแพรวา เคลื่อนกระโทก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
45 B6232313 นางสาวนันทนัช ต้นโพธิ์ทอง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
46 B6232337 นายสุรสีห์ ลายกิ่ง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
47 B6236915 นางสาวเกศิณี นามมูลน้อย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
48 B6236939 นางสาวหัธกาญจน์ ทองวันดี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
49 B6236960 นายพชร บัวคล้าย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224251 BUSINESS COMMUNICATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ