ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6070564 นายพีรภัทร ปิ่นเสริมศักดิ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
2 B6071202 นายธนชัย เกษศิริโยธิน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
3 B6073572 นางสาววรกานต์ อุตสุวรรณ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
4 B6074104 นายชัยวัฒน์ ใบดำรงศักดิ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
5 B6121709 นางสาวเขมจิรา เนตรขันธ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
6 B6121716 นางสาวสุธาสินี สวยสม INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
7 B6121747 นางสาวจิราวรรณ หาญพนม INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
8 B6121808 นางสาวณัฏฐณิชา ภัทรคุณโชติพันธ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
9 B6121815 นายสหัสวรรษ ศิริโสดา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
10 B6121914 นายรัฐศักดิ์ กมลวิริยะกุล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
11 B6121945 นางสาวศุภาวีร์ ชัยหิรัญวงศ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
12 B6121969 นางสาวสุภัสสรา ดวงพล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
13 B6121976 นางสาวชลิดา อินทร์ยก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
14 B6121983 นายอริสรา อุ้มสิน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
15 B6122027 นางสาวอริศรา พงษ์ชัยภูมิ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
16 B6122041 นางสาวเนตรนภา กลีบจำปี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
17 B6122072 นางสาวอัฉราภรณ์ เพ็งพล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
18 B6122089 นายสุรชัย อาซิ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
19 B6122096 นายมัชฌิมา ขวัญกลาง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
20 B6122119 นางสาวสุทธิดา เหลืองอ่อน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
21 B6122140 นายกันต์ ศรีอินต๊ะ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
22 B6122157 นายอนุสรณ์ ศรีภักดี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
23 B6122164 นางสาวลักษิกา เหล่าภักดี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
24 B6122263 นางสาวณัฐฐินันท์ มีศิลป์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
25 B6122294 นางสาวกฤตติกา วรฤทัยทิพาพร INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
26 B6122300 นางสาวกุลภรณ์ มุลาลี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
27 B6122379 นายนันทวุฒิ ดวงแสง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
28 B6122393 นางสาวแก้วตา ปังกระโทก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
29 B6122409 นางสาวกิ่งแก้ว ศรสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
30 B6122430 นายศุภกร ซิ่งเถียรตระกูล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
31 B6122447 นางสาวณัฐชยา พิมพ์สวรรค์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
32 B6122454 นายวิวรรธน์ การดี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
33 B6122461 นายกันตภณ พุ่มพวง INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
34 B6122492 นางสาวนิติดา เชิดชัยภูมิ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
35 B6122515 นายไวทยา ชาพล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
36 B6122522 นางสาววรรณษา ตั้งชาติ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
37 B6122546 นางสาวปุณิกา ผาใหญ่ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
38 B6122560 นางสาวเพียงฝัน ทับแสง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
39 B6122607 นางสาวกรกฎ นานอน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
40 B6122669 นางสาวธาวิณี ศรีแก้ว INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
41 B6122706 นายศุภกฤต สันต์สัมพันธ์กุล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
42 B6122737 นางสาวรชยา พิลานนท์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
43 B6122744 นางสาวพสุธร กันทรัพย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
44 B6122751 นางสาวรพีพร บวกโพธิ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
45 B6122782 นางสาวสาธินี ส้มกลาง INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
46 B6122799 นายกฤษณะ มุ่งลือ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
47 B6122850 นางสาวปฏิมาภรณ์ สุระพันธุ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
48 B6122911 นายอักวา มัศโอดี INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
49 B6122980 นางสาวกันยารัตน์ ฉุยฉาย INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
50 B6123024 นายวงศกร วิเศษเจริญไพศาล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
51 B6123031 นางสาวบุษบา ประสาทไทย INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
52 B6123048 นางสาวปิยะธิดา ประทีปเกาะ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
53 B6123062 นายพงศธัช จำเริญ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
54 B6123079 นายอนุสรณ์ เนาวลักษณ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
55 B6123086 นางสาวนรกมล อยู่พ่วง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
56 B6123406 นายสิทธิพันธ์ จันทมิฬ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
57 B6134044 นางสาววชิราภรณ์ ไขกัณหา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
58 B6134068 นางสาวณัฐพร รัตนชาติชูวงศ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
59 B6134082 นางสาวนันทิยา เฟื่องพวง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
60 B6134105 นายวีรภัทร ขามผลา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
61 B6134150 นายฐิติพงศ์ ขำดี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
62 B6134211 นางสาวกชพร แสนพูนสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
63 B6134242 นายอัมรินทร์ นาคประกอบ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
64 B6134334 นางสาวภัควิภา ศรีชนะ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
65 B6137090 นางสาวฐิติรัตน์ แก้วประเสริฐ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
66 B6137113 นางสาวอาทิตยา จุลเวช INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
67 B6137137 นายพิพัฒน์พงษ์ ถาวรจันทร์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
68 B6137144 นายจิรายุ ทักษิณ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
69 B6137205 นายกษิดินทร์ ยอดแก้ว INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ