ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5904280 นางสาวณัฐจรีย์ อ่ำดี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 40 0 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
2 B6000691 นายจีรนันท์ชัย ศรีทับ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
3 B6006440 นายสุรยุทธ์ หมวดโคกสูง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
4 B6020095 นางสาวสิริจิรัญญา วสุวิภา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
5 B6024079 นายศรรบ เหียดขุนทด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
6 B6025007 นายสวิตต์ เคนหัดสี ME 1 10 0 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
7 B6025069 นายพีรวิชญ์ ศิริมงคล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
8 B6025175 นายณัฐวัตร จันทร์ภูเขียว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
9 B6026561 นายธนภัทร คัทวี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
10 B6102555 นายวัชรพล แขมคำ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
11 B6102661 นางสาวศุภาพิชญ์ อาจวิชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
12 B6106027 นายนวัฒน์ชัย ชิยางคะบุตร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
13 B6109738 นายสุเมธ ป้อมพิทักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
14 B6111892 นางสาวสุธาทิพย์ ภูมิโคกรักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
15 B6113056 นายสหัสวรรษ รัตนะมงคลกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
16 B6113216 นายวัชพล แร่ทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
17 B6114190 นายศุภกฤต ไวสติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
18 B6115272 นางสาวชนัญฐิตา สามารถ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
19 B6116736 นายเรืองยศ หนานเจียง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
20 B6118129 นายมลธวัช มาศหนู AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
21 B6130268 นายกมลภัทร สิทธิธรานนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ