ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6105341 นายภูวากร เจริญชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
2 B6106768 นางสาวกัญญาภัค ตรงวรานนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
3 B6110451 นายวีรวิทย์ พรมมานอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
4 B6110598 นายณรงค์สันต์ พฤกพัฒนาชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
5 B6111687 นายนภัสดล ไพรศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
6 B6113346 นางสาวชลินดา ลาวงศ์เกิด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
7 B6116323 นางสาวฐาปนีย์ แสงทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
8 B6116347 นายอาทิตย์ แสงเทียน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
9 B6117641 นายก้องภพ อุทโยธา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
10 B6118020 นายชนาธิป ชัชวาลวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
11 B6210823 นางสาวปราณฬดา ชุมสาย ณ อยุธยา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
12 B6210830 นางสาวฉศิรธา ฉอสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
13 B6215590 นายกฤษณะวัฒน์ แก้วมณี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
14 B6216979 นายศุภกฤต สิงห์สุทธิโสทร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
15 B6226367 นางสาวสุวัจนีย์ บานพับ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
16 B6226688 นางสาวพรไพลิน ชูสกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
17 B6227005 นางสาวจิตรลดา อ่ำภิรมย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ