ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6074784 นายสุภลักษณ์ เชยสกุล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
2 B6123093 นายณัฐพงศ์ ยุวศิรินันท์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
3 B6134143 นายกฤษณพงศ์ ค้าขาย INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
4 B6134174 นายภาณุวิชญ์ ปัณฑวังกูร INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
5 B6200169 นายพิสิษฐ์ ไชยวงศ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
6 B6200176 นายวรรณลภย์ คิดกิ่ง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
7 B6204709 นายปัญญทัศน์ ศรีบุตรวงศ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
8 B6204723 นายธนบูรณ์ ฮงมา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
9 B6204730 นายโสภณ บุญเพื่อน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
10 B6204747 นางสาวศศิธร แสงนารายณ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
11 B6204822 นายอมฤทธิ์ บุ้งทอง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
12 B6204884 นางสาวพิชาพัชร์ สงวนกลาง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
13 B6204907 นายปัญญาวุฒิ สุทนต์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
14 B6204945 นายอิทธิพล สิงห์ประเสริฐ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
15 B6205010 นายภูบดินทร์ ชมบุญ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
16 B6205072 นางสาวกมลลักษณ์ จันทร์แก้ว INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
17 B6205102 นายประโยชน์ มุมทอง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
18 B6205119 นางสาวอารดา สุวรรณศิโรจน์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
19 B6205126 นางสาวชยุดา ศรีวงษา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
20 B6205140 นางสาวชัญญพัชร์ มนตรี INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
21 B6205157 นางสาววราพร ชำนาญกิจ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
22 B6205164 นายปิยวัฒน์ เขมะวิริยะอนันต์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
23 B6205232 นายพีรพัฒน์ เก้าซุ่น INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
24 B6206505 นายธนกร อ่อนพุทธา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
25 B6208851 นางสาวผกานุช โอภาบูรณกุล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
26 B6210946 นางสาวฟ้าใหม่ คงอรุณ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
27 B6210960 นางสาวชนัญณิชา อรุณเรือง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
28 B6227623 นายสุรเกียรติ เนตรวงษ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
29 B6227661 นางสาวทัศนีย์ พินิชรัมย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
30 B6227814 นายธนพล พะนิรัมย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
31 B6227876 นายภาคภูมิ นิลอาจ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
32 B6231705 นายธีรพล โชติไสว INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
33 B6231743 นายจิรภัทร ศรียุยงค์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
34 B6231774 นายปฏิภาณ พรหมรักษ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
35 B6231804 นายกิตติภพ แทนค้ำ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
36 B6231880 นายธนดล โพธิ์ศรี INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
37 B6231903 นางสาวปิยวรรณ เอิบกิ่ง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
38 B6231934 นายนพปฏล สิงห์ยอย INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
39 B6231941 นายสัณฐิติ กอบกระโทก INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
40 B6232054 นายพีรพัฒน์ สินขุนทด INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
41 B6232139 นายจิรโชติ ปุลาสะกา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
42 B6232306 นางสาวดวงกมล งีสันเทียะ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
43 B6237042 นายกณวรรธน์ คงทรัพย์สินสิริ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
44 B6237066 นายสัณหณัฐ ไฉยากุล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ