ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6070557 นางสาวสุจิตตรา ใจสอาด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
2 B6074524 นายอุดมศักดิ์ เคนวิเศษ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 40 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
3 B6122218 นายธนาธิป นวลงาม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
4 B6122362 นายพงศธร สุทธานุช INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
5 B6200060 นางสาวเจษฎาพร สุโทวา INFORMATION SCIENCE 1 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
6 B6200084 นางสาวภควดี กำลังหาญ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
7 B6200091 นางสาวปาลิดา ส่งพุ่ม INFORMATION SCIENCE 1 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
8 B6200206 นางสาววิภาวดี ดำรงค์ศักดิ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
9 B6200329 นายณัฐเวท ชัยวงษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
10 B6204655 นางสาวณัฐวดี รักษาสัตย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
11 B6204709 นายปัญญทัศน์ ศรีบุตรวงศ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
12 B6204815 นายธนัทกฤตฏิ์ ณัฐตระกูลเลิศ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
13 B6204839 นางสาวสุชาดา แก้วปลั่ง INFORMATION SCIENCE 1 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
14 B6204846 นายรัฐเขตต์ แสงจันดา INFORMATION SCIENCE 1 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
15 B6204907 นายปัญญาวุฒิ สุทนต์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
16 B6204914 นางสาวคัทลียา แสงสว่าง INFORMATION SCIENCE 1 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
17 B6204921 นายธวัชชัย เอี้ยงจันทึก INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
18 B6204945 นายอิทธิพล สิงห์ประเสริฐ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
19 B6205003 นางสาวภาคินี รุ่งรังษี INFORMATION SCIENCE 1 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
20 B6205058 นางสาวจิณณพัต ขยันงาน INFORMATION SCIENCE 1 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
21 B6205188 นางสาวธิดารัตน์ ผางดี INFORMATION SCIENCE 1 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
22 B6205201 นายคมกฤตย์ โกวิทอิสริยะ INFORMATION SCIENCE 1 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
23 B6205232 นายพีรพัฒน์ เก้าซุ่น INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
24 B6205249 นางสาวกชพรรณ จุรีกานนท์ INFORMATION SCIENCE 1 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
25 B6206161 นางสาวอุษณียา ขจัดภัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
26 B6206178 นายทิฆัมพร แดงเรือน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
27 B6206192 นางสาวธิดารัตน์ ไกรตรวจพล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
28 B6206222 นายเฉลิมพงษ์ ขจัดมลทิน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
29 B6206239 นายนราวิชญ์ บัวศรี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
30 B6206246 นางสาวอัญวีณ์ เลิศกิจพีรพล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
31 B6206253 นายธนนันท์ จันทร์งาม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
32 B6206284 นายคเชนทร์ ชัยทอง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
33 B6206291 นางสาวเพชรรัตน์ ทรัพย์ทวีบูรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
34 B6206314 นายวิศวะ ตาบุดดา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
35 B6206376 นายทินกฤต เคยพุดซา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
36 B6206420 นายวัชรินทร์ ศรีทอง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
37 B6206444 นางสาวกนกวรรณ วรวงศ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
38 B6206451 นายวรรณชัย หลอมประโคน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
39 B6210977 นางสาวกันตยา มีกว้าน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
40 B6227609 นางสาวกรชวัล สุสม INFORMATION SCIENCE 1 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
41 B6227654 นายภูริณัฐ สุขจันทร์ INFORMATION SCIENCE 1 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
42 B6227739 นางสาวพัชรกานต์ อะทารัญ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
43 B6227807 นางสาววรันธร บุตรี INFORMATION SCIENCE 1 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
44 B6227883 นายพงษ์เผ่า ศรีชัยกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
45 B6231781 นายชัยธวัช ตรีพงศ์ไพบูลย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
46 B6231842 นางสาวกมลชนก ประศรี INFORMATION SCIENCE 1 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
47 B6231859 นางสาวเบญญาภา เถื่อนพาชิน INFORMATION SCIENCE 1 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
48 B6231873 นายมัชฌิมา มณีเนตร INFORMATION SCIENCE 1 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
49 B6231972 นางสาวคณิตฌา ตากิ่มนอก INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
50 B6232016 นางสาวเมทินี เสารี INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
51 B6232078 นายวริศ ปักฉิมพลี INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
52 B6232221 นางสาวญาณิศา ผลฉิมพลี INFORMATION SCIENCE 1 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
53 B6232269 นางสาวปนัดดา บริบูรมังษา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
54 B6236939 นางสาวหัธกาญจน์ ทองวันดี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
55 B6236960 นายพชร บัวคล้าย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
56 B6237028 นางสาวณปภัช โอฐน้อย INFORMATION SCIENCE 1 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
57 B6075514 นางสาวเพ็ญกวิน บุญใหม่ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
58 B6123093 นายณัฐพงศ์ ยุวศิรินันท์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
59 B6137083 นางสาวพรธาดา กิตติชัย INFORMATION SCIENCE 2 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
60 B6200114 นายธีรภัทร ดีผักแว่น INFORMATION SCIENCE 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
61 B6200138 นางสาวปิยธิดา ทิพย์โอสถ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
62 B6200169 นายพิสิษฐ์ ไชยวงศ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
63 B6200176 นายวรรณลภย์ คิดกิ่ง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
64 B6200343 นายปณิธาน นนท์ขุนทด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
65 B6200350 นางสาววิสุทธิรัตน์ หนานสายออ INFORMATION SCIENCE 2 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
66 B6203313 นางสาวพัชรพร โส๊ะหน่าย AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
67 B6204648 นางสาวศิรดา บูรณ์เตชภูวดล INFORMATION SCIENCE 2 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
68 B6204693 นางสาวจิดาภา อัฐวัฒนกุล INFORMATION SCIENCE 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
69 B6204730 นายโสภณ บุญเพื่อน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
70 B6204747 นางสาวศศิธร แสงนารายณ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
71 B6204785 นางสาวพิมพ์ลภัส สว่างวงษ์ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
72 B6204891 นายธรรมธร สุขเจริญ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
73 B6205072 นางสาวกมลลักษณ์ จันทร์แก้ว INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
74 B6205102 นายประโยชน์ มุมทอง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
75 B6205157 นางสาววราพร ชำนาญกิจ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
76 B6206185 นางสาวมาริษา สวนหนองปลิง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
77 B6206215 นางสาวพิชญ์ธัญญา ยาวโนภาส INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
78 B6206406 นางสาวพรพิชา โชว์สูงเนิน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
79 B6206413 นางสาวปรัญญา จ่าชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
80 B6206468 นางสาวนภัสต์ศรณ์ แซ่อึ้ง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
81 B6206505 นายธนกร อ่อนพุทธา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
82 B6208837 นายศรธเนศ ศรียาภัย INFORMATION SCIENCE 2 60 1 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
83 B6208851 นางสาวผกานุช โอภาบูรณกุล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
84 B6209391 นายศิวกร สิงหบำรุง INFORMATION SCIENCE 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
85 B6210946 นางสาวฟ้าใหม่ คงอรุณ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
86 B6210960 นางสาวชนัญณิชา อรุณเรือง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
87 B6227623 นายสุรเกียรติ เนตรวงษ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
88 B6227678 นายนครินทร์ บางทราย INFORMATION SCIENCE 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
89 B6227746 นางสาวอภิญญา เพ็ญริยะ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
90 B6227753 นายชิษณุพงษ์ เนียมสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 2 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
91 B6227814 นายธนพล พะนิรัมย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
92 B6227838 นายจิรานุวัฒน์ สุขใจ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
93 B6227869 นายกิตตินัทธิ์ สันทัด INFORMATION SCIENCE 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
94 B6231705 นายธีรพล โชติไสว INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
95 B6231767 นายวันเสด็จ สายทิพย์ INFORMATION SCIENCE 2 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
96 B6231835 นางสาวชนัญชิดา ปานสุข INFORMATION SCIENCE 2 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
97 B6231934 นายนพปฏล สิงห์ยอย INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
98 B6231941 นายสัณฐิติ กอบกระโทก INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
99 B6231965 นายทัพพสาร วิศรุตวาณิชย์ INFORMATION SCIENCE 2 10 1 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
100 B6232023 นายธันยพงศ์ อั้นเต้ง INFORMATION SCIENCE 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
101 B6232054 นายพีรพัฒน์ สินขุนทด INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
102 B6232061 นางสาวจิราภา ด่านเดิม INFORMATION SCIENCE 2 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
103 B6232092 นางสาวนภวรรณ สายเชื้อ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
104 B6232108 นายวุฒิชัย พิกุลขาว INFORMATION SCIENCE 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
105 B6232139 นายจิรโชติ ปุลาสะกา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
106 B6232276 นางสาวพราวแพรวา เคลื่อนกระโทก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
107 B6236885 นายณัฐวุฒิ เอี่ยมไธสง INFORMATION SCIENCE 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
108 B6236892 นายศรัณย์ พันธ์ศรี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
109 B6236908 นางสาวนภสร แผ่นผา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
110 B6236922 นางสาวอารียา จันดาบุตร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
111 B6236946 นายตรีภพ ขันอาษา INFORMATION SCIENCE 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
112 B6237042 นายกณวรรธน์ คงทรัพย์สินสิริ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
113 B6237066 นายสัณหณัฐ ไฉยากุล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
114 B6074784 นายสุภลักษณ์ เชยสกุล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 10 1 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
115 B6204686 นางสาวสตรีรัตน์ บูชาชัชวาลย์ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
116 B6204716 นายชาญวิชญ์ สกุลไพศาล INFORMATION SCIENCE 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
117 B6204778 นางสาววราภรณ์ คนหมั่น INFORMATION SCIENCE 3 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
118 B6204792 นางสาวสุธีมนต์ หล่อนกลาง INFORMATION SCIENCE 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
119 B6204822 นายอมฤทธิ์ บุ้งทอง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
120 B6204884 นางสาวพิชาพัชร์ สงวนกลาง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
121 B6204938 นายปัญญวิชญ์ เปสตันยี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
122 B6204969 นางสาวณัฐนพิน วงสว่าง INFORMATION SCIENCE 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
123 B6204976 นางสาววีรดา นันทเขตต์ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
124 B6204983 นายจักรพรรดิ์ วรรณวงค์ INFORMATION SCIENCE 3 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
125 B6205119 นางสาวอารดา สุวรรณศิโรจน์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
126 B6205126 นางสาวชยุดา ศรีวงษา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
127 B6205133 นางสาวภัทรวรัญชน์ แสนเวียง INFORMATION SCIENCE 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
128 B6205195 นางสาวนัฐวัลย์ สุวรรณดี INFORMATION SCIENCE 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
129 B6205256 นางสาวปิยะรัตน์ บัวบาล INFORMATION SCIENCE 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
130 B6206208 นางสาวอภิญญา ถนอมประเสริฐ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
131 B6206260 นางสาวนัฐธยาน์ งามเชย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
132 B6206307 นางสาวกิตติญา รูปสี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
133 B6206338 นางสาวผกามาส เสวโก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
134 B6206369 นายภคิน ธรรมเส็ง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
135 B6206390 นายเจษฎากร วงค์จันทร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
136 B6206482 นางสาวปภาวรินท์ หนุ่มขุนทด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
137 B6206499 นางสาวดาริณ โอฐน้อย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
138 B6206512 นายสิรวิชญ์ พรมดอน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
139 B6209414 นายพีระพันธ์ บรรจง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
140 B6210953 นางสาวพิณพัฒน์ ผาโคตร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
141 B6227630 นางสาวนภาพร การเพียร INFORMATION SCIENCE 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
142 B6227647 นางสาวธนาภา พลเยี่ยม INFORMATION SCIENCE 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
143 B6227661 นางสาวทัศนีย์ พินิชรัมย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
144 B6227760 นางสาวภัทรสุดา กาญจนสุปัญญา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
145 B6227777 นางสาวบายน วงศ์ซา INFORMATION SCIENCE 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
146 B6227784 นางสาวพรพิมล สมัยกลาง INFORMATION SCIENCE 3 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
147 B6231675 นางสาวเกวลิน เมืองสุข INFORMATION SCIENCE 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
148 B6231712 นายธันวา โกสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
149 B6231750 นางสาวปติมาพร คุณเศษ INFORMATION SCIENCE 3 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
150 B6231774 นายปฏิภาณ พรหมรักษ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
151 B6231811 นางสาวจอมใจ กรวยสวัสดิ์ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
152 B6231866 นายจิรวัฒน์ นิกรถา INFORMATION SCIENCE 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
153 B6231897 นางสาวเพ็ญพิชชา ประสิทธิ์สุวรรณ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
154 B6231958 นางสาวณัฐธิดา เทือกสุบรรณ INFORMATION SCIENCE 3 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
155 B6231989 นางสาวนภัทสรา คำพิมพ์ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
156 B6232030 นางสาวณัฐนรี ศรีสวาสดิ์ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
157 B6232047 นางสาวรัชธิชา สุขสนั่น INFORMATION SCIENCE 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
158 B6232085 นางสาวนภัสสร พุ่มสุวรรณ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
159 B6232146 นายธนายุทธ อินทรสุข INFORMATION SCIENCE 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
160 B6232177 นางสาวณัฐชินี สีสังชุม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
161 B6232184 นายชาญชล คะเชนชาติ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
162 B6232191 นายปิยมัณฑน์ วงศ์พาทิศ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
163 B6232245 นางสาวธมนวรรณ มณีรัตนอนันต์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
164 B6232283 นางสาวจิรนันท์ ย่อมมี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
165 B6232306 นางสาวดวงกมล งีสันเทียะ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
166 B6236915 นางสาวเกศิณี นามมูลน้อย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
167 B6236953 นายพัชรพล แรมลี INFORMATION SCIENCE 3 10 1 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
168 B6200077 นางสาวนวลอนงค์ ไชยชาติ INFORMATION SCIENCE 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
169 B6204723 นายธนบูรณ์ ฮงมา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 1 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
170 B6204754 นางสาวณิชาพัชร์ ทัศนา INFORMATION SCIENCE 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
171 B6204761 นางสาวจุฑามาศ เอกจีน INFORMATION SCIENCE 4 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
172 B6204808 นายธนสิทธิ์ ศรีพฤกษาสุข INFORMATION SCIENCE 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
173 B6204853 นายจักรกรีณ์ คดขวาน้อย INFORMATION SCIENCE 4 10 1 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
174 B6204860 นายดุษฎี สุขสบาย INFORMATION SCIENCE 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
175 B6204952 นายธีรพล เหมาะดี INFORMATION SCIENCE 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
176 B6204990 นางสาวบัณฑิตา จำกลาง INFORMATION SCIENCE 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
177 B6205010 นายภูบดินทร์ ชมบุญ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
178 B6205027 นายญาณภัทร เคนวิเศษ INFORMATION SCIENCE 4 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
179 B6205034 นายพีรพงษ์ ดวงคำ INFORMATION SCIENCE 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
180 B6205041 นายธีธัช โดมขุนทด INFORMATION SCIENCE 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
181 B6205065 นายชนะชัย สิงห์ลือ INFORMATION SCIENCE 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
182 B6205096 นายธนาธิป รอดไธสง INFORMATION SCIENCE 4 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
183 B6205140 นางสาวชัญญพัชร์ มนตรี INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
184 B6205164 นายปิยวัฒน์ เขมะวิริยะอนันต์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
185 B6205171 นายภาคิณ ดรุณดำรงกุล INFORMATION SCIENCE 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
186 B6205218 นายสัณห์พิชญ์ วิริยะจิตต์ INFORMATION SCIENCE 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
187 B6206154 นายเกียรติชัย บุญแพง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
188 B6206352 นางสาวดมิสา กาญจนวัฒนาวงศ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
189 B6208844 นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วศรีทอง INFORMATION SCIENCE 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
190 B6227616 นางสาวอารียา เชียงเครือ INFORMATION SCIENCE 4 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
191 B6227685 นายชาญชล งามสมภาพ INFORMATION SCIENCE 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
192 B6227708 นายรชัยยุต สุวิชาเชิดชู INFORMATION SCIENCE 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
193 B6227722 นายธีรภัทร ฤทธิ์กำลัง INFORMATION SCIENCE 4 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
194 B6227791 นายศุภกร ขุนทอง INFORMATION SCIENCE 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
195 B6227821 นายศิวกร แก้วปราณีต INFORMATION SCIENCE 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
196 B6227845 นางสาวประภัศษร ถนอมพลกรัง INFORMATION SCIENCE 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
197 B6227876 นายภาคภูมิ นิลอาจ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
198 B6231699 นายนพวิชญ์ ภิงคะสาร INFORMATION SCIENCE 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
199 B6231729 นายธน บุญสร้าง INFORMATION SCIENCE 4 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
200 B6231736 นางสาวนันทิรัตน์ เหงกระโทก INFORMATION SCIENCE 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
201 B6231743 นายจิรภัทร ศรียุยงค์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
202 B6231804 นายกิตติภพ แทนค้ำ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
203 B6231880 นายธนดล โพธิ์ศรี INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
204 B6231903 นางสาวปิยวรรณ เอิบกิ่ง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
205 B6231996 นายกานต์ ขุนทิพย์ INFORMATION SCIENCE 4 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
206 B6232009 นายกฤษดา ธรรมจริยกุล INFORMATION SCIENCE 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
207 B6232115 นายมงคล ประสิทธิ์นอก INFORMATION SCIENCE 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
208 B6232207 นางสาวสุรัสวดี โคตุธา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
209 B6232238 นางสาวอดิศา ศรีปัญหา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
210 B6232252 นางสาวฐานะมาศ พงศ์เพิ่มเพชร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
211 B6232313 นางสาวนันทนัช ต้นโพธิ์ทอง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 0 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
212 B6232337 นายสุรสีห์ ลายกิ่ง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 1 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
213 B6236984 นายราชวัตร อมรอมตกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 3 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ