ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D6300111 นางสาวจุฑารัตน์ ถันชนนาง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 1 621723 INTEGRATIVE INFECTION AND IMMUNITY
2 M6200855 Mr.NAV LA TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621723 INTEGRATIVE INFECTION AND IMMUNITY
3 M6300234 นางสาวอลิษา บุญสุยา TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 1 621723 INTEGRATIVE INFECTION AND IMMUNITY
4 M6300241 Mr.CHUN VISOREACH TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621723 INTEGRATIVE INFECTION AND IMMUNITY
5 M6300258 นางสาวศุภรดา ทองทวี TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621723 INTEGRATIVE INFECTION AND IMMUNITY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ