ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D6200381 นายปณิธาน สนพะเนา TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621703 COMMUNITY BASE TRANSLATIONAL MEDICINE
2 D6200398 นายธนวรรธน์ ตราศักดิ์ทวีสกุล TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621703 COMMUNITY BASE TRANSLATIONAL MEDICINE
3 D6200404 นางสาวปาริฉัตร ศรีนอก TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621703 COMMUNITY BASE TRANSLATIONAL MEDICINE
4 M6200855 Mr.NAV LA TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621703 COMMUNITY BASE TRANSLATIONAL MEDICINE
5 M6200862 นายนพพร แนววัน TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621703 COMMUNITY BASE TRANSLATIONAL MEDICINE
6 M6200879 นางสาวเอมิกา โปสันเทียะ TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621703 COMMUNITY BASE TRANSLATIONAL MEDICINE
7 M6200893 นางสาวภรณ์ทิพย์ ร้อยกิ่ง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621703 COMMUNITY BASE TRANSLATIONAL MEDICINE
8 M6200930 นางสาวนัยนา อินโคกสูง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621703 COMMUNITY BASE TRANSLATIONAL MEDICINE
9 M6201586 นางสาวเกียรติยา จันทร์ผ่อง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621703 COMMUNITY BASE TRANSLATIONAL MEDICINE
10 M6201593 นางพรรณนิดา สินธุพัฒนพันธุ์ TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621703 COMMUNITY BASE TRANSLATIONAL MEDICINE