ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6118884 นายธนา จาตุรวงศา Civil Engineering 1 10 1 582313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
2 B6118921 นายบูรพัศน์ ฐิติพัตร์ศร Civil Engineering 1 10 1 582313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
3 B6118938 นางสาวกชกร เต็มเกษม Civil Engineering 1 10 1 582313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
4 B6118976 นางสาวดุสิตา บรรจุทรัพย์ Civil Engineering 1 10 1 582313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
5 B6119027 นางสาวธัญรดา ปิไชยญาณ Civil Engineering 1 10 1 582313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
6 B6119102 นางสาวอเทตยา โรจน์นิรภัย Civil Engineering 1 10 1 582313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
7 B6119133 นายธนพงษ์ ลำเพย Civil Engineering 1 10 1 582313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ