ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6118761 นางสาวปิยะธิดา แก่นก่อ Civil Engineering 1 10 1 582313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
2 B6118914 นายนวภูมิ โชติศิริรัตน์ Civil Engineering 1 10 1 582313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
3 B6118945 นางสาวเพียงนภา ไทยดี Civil Engineering 1 10 1 582313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
4 B6119126 นายศุภโชค ฤทธิ์มหันต์ Civil Engineering 1 10 1 582313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
5 B6119164 นายพงพิทักษ์ วิภาหัสน์ Mechanical Engineering 1 10 1 582313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
6 B6130466 Mr.SOPANHA YIM Civil Engineering 1 10 1 582313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ