ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6119225 นางสาววศินี หวังเลี้ยงกลาง Civil Engineering 1 10 1 582312 CONCRETE TECHNOLOGY
2 B6130237 นายธนัตถ์เชษ คำแปง Civil Engineering 1 10 1 582312 CONCRETE TECHNOLOGY
3 B6209629 นางสาวชมพูนุท ทับทิมเทศ Civil Engineering 1 10 1 582312 CONCRETE TECHNOLOGY
4 B6209674 นายณัฐนนท์ กล่ำมอญ Civil Engineering 1 10 1 582312 CONCRETE TECHNOLOGY
5 B6209773 นายจักรพัฒน์ แก้วบูโฮม Civil Engineering 1 10 1 582312 CONCRETE TECHNOLOGY
6 B6209797 นางสาวพัทธนันท์ เรืองดำรงชัยกุล Civil Engineering 1 10 1 582312 CONCRETE TECHNOLOGY
7 B6236427 นางสาวจิรัฐติญา หลักคำ Civil Engineering 1 10 1 582312 CONCRETE TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ