ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6119225 นางสาววศินี หวังเลี้ยงกลาง Civil Engineering 1 10 0 582233 HYDROLOGY
2 B6203412 นายทินภัทร สุขวัฒนมงคล Civil Engineering 1 10 0 582233 HYDROLOGY
3 B6209605 นางสาวพิมพาวรรณ หมั้นทรัพย์ Civil Engineering 1 10 0 582233 HYDROLOGY
4 B6209629 นางสาวชมพูนุท ทับทิมเทศ Civil Engineering 1 10 0 582233 HYDROLOGY
5 B6209636 นายธีร์จุฑา กาฬสินธุ์ Civil Engineering 1 10 0 582233 HYDROLOGY
6 B6209681 นายพชร สกุลอังครัต Civil Engineering 1 10 0 582233 HYDROLOGY
7 B6209711 นางสาวปัทมพร บุญศิริ Civil Engineering 1 10 0 582233 HYDROLOGY
8 B6209735 นายธนพล โชติกพงศ์ Civil Engineering 1 10 0 582233 HYDROLOGY
9 B6209773 นายจักรพัฒน์ แก้วบูโฮม Civil Engineering 1 10 0 582233 HYDROLOGY
10 B6209797 นางสาวพัทธนันท์ เรืองดำรงชัยกุล Civil Engineering 1 10 0 582233 HYDROLOGY
11 B6223731 นายชยุตม์ ลักขิกานันท์ Civil Engineering 1 10 0 582233 HYDROLOGY
12 B6230043 นางสาวณัฐณิชา กลั่นเงิน Civil Engineering 1 10 0 582233 HYDROLOGY
13 B6234386 Mr.ROTHA YUN Civil Engineering 1 10 0 582233 HYDROLOGY
14 B6234430 Mr.Aing Hukry Civil Engineering 1 10 0 582233 HYDROLOGY
15 B6234447 Mr.CHOTCHEYRITH IENG Civil Engineering 1 10 0 582233 HYDROLOGY
16 B6234454 Mr.Nguon Makara Civil Engineering 1 10 0 582233 HYDROLOGY
17 B6234461 Mr.Ly Chhayleang Civil Engineering 1 10 0 582233 HYDROLOGY
18 B6234478 Ms.PIDA SEAB Civil Engineering 1 10 0 582233 HYDROLOGY
19 B6234492 Mr.SOPHY HEANG Civil Engineering 1 10 0 582233 HYDROLOGY
20 B6236427 นางสาวจิรัฐติญา หลักคำ Civil Engineering 1 10 0 582233 HYDROLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ