ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6119225 นางสาววศินี หวังเลี้ยงกลาง Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
2 B6130237 นายธนัตถ์เชษ คำแปง Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
3 B6209629 นางสาวชมพูนุท ทับทิมเทศ Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
4 B6209674 นายณัฐนนท์ กล่ำมอญ Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
5 B6209773 นายจักรพัฒน์ แก้วบูโฮม Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
6 B6209797 นางสาวพัทธนันท์ เรืองดำรงชัยกุล Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
7 B6209841 นางสาวกัญญาภัค ตินานพ Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
8 B6236427 นางสาวจิรัฐติญา หลักคำ Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
9 B6236458 นางสาวปวีณ์สุดา สุวรรณทา Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
10 B6335168 Mr.KIM SOPHEARK RIEM Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
11 B6335175 Mr.KONG KUNRITHY Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
12 B6335229 Mr.TE KHEANGLY Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
13 B6335335 MissLEANNE RENZ GARAY MALAMOG Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
14 B6336790 Mr.Angelo Fernandez Virgo Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ