ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6027681 นายพีรพัฒน์ ประทุมทอง Civil Engineering 1 0 582212 MATERIAL TESTING
2 B6027711 นางสาวทิพวัลย์ โหม่งสูงเนิน Civil Engineering 1 0 582212 MATERIAL TESTING
3 B6027728 นางสาวเจนจิรา ชาติมนตรี Civil Engineering 1 0 582212 MATERIAL TESTING
4 B6027797 นายบุนดัม โร Civil Engineering 1 0 582212 MATERIAL TESTING
5 B6027803 นางสาวศรีทูต คุณ Civil Engineering 1 0 582212 MATERIAL TESTING