ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6118884 นายธนา จาตุรวงศา Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
2 B6118921 นายบูรพัศน์ ฐิติพัตร์ศร Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
3 B6118938 นางสาวกชกร เต็มเกษม Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
4 B6118976 นางสาวดุสิตา บรรจุทรัพย์ Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
5 B6118990 นายนภสินธุ์ บุปผเศวตกานต์ Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
6 B6119027 นางสาวธัญรดา ปิไชยญาณ Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
7 B6119102 นางสาวอเทตยา โรจน์นิรภัย Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
8 B6119133 นายธนพงษ์ ลำเพย Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
9 B6203412 นายทินภัทร สุขวัฒนมงคล Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
10 B6209605 นางสาวพิมพาวรรณ หมั้นทรัพย์ Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
11 B6209636 นายธีร์จุฑา กาฬสินธุ์ Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
12 B6209681 นายพชร สกุลอังครัต Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
13 B6209711 นางสาวปัทมพร บุญศิริ Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
14 B6209735 นายธนพล โชติกพงศ์ Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
15 B6223731 นายชยุตม์ ลักขิกานันท์ Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
16 B6230043 นางสาวณัฐณิชา กลั่นเงิน Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
17 B6234386 Mr.ROTHA YUN Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
18 B6234430 Mr.Aing Hukry Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
19 B6234447 Mr.CHOTCHEYRITH IENG Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
20 B6234454 Mr.Nguon Makara Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
21 B6234461 Mr.Ly Chhayleang Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
22 B6234478 Ms.PIDA SEAB Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
23 B6234492 Mr.SOPHY HEANG Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ