ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6023850 นางสาวบุษยามาศ คะเรารัมย์ Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
2 B6023874 นางสาวกรรณิการ์ ชัยสิทธิ์ Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
3 B6023881 นางสาวสุนิสา จิรมงคลโรจน์ Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
4 B6023898 นายปณัยกร อ้วนศรี Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
5 B6027780 นายอังเกียวิเชกา รัน Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
6 B6118761 นางสาวปิยะธิดา แก่นก่อ Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
7 B6118914 นายนวภูมิ โชติศิริรัตน์ Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
8 B6118945 นางสาวเพียงนภา ไทยดี Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
9 B6119126 นายศุภโชค ฤทธิ์มหันต์ Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
10 B6119164 นายพงพิทักษ์ วิภาหัสน์ Mechanical Engineering 1 10 1 582212 MATERIAL TESTING
11 B6130466 นายโสปัญญา ยิม Civil Engineering 1 10 0 582212 MATERIAL TESTING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ