ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6402112 นางสาวมัทวัน อุ่นทิวากร Civil Engineering 1 10 1 582252 SURVEYING LABORATORY
2 B6422493 Mr.CHAY YANGSENXAY Civil Engineering 1 10 1 582252 SURVEYING LABORATORY
3 B6422530 Mr.Chanrith Lor Civil Engineering 1 10 1 582252 SURVEYING LABORATORY
4 B6422547 Mr.Siekwai Phiep Civil Engineering 1 10 1 582252 SURVEYING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ