ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6118761 นางสาวปิยะธิดา แก่นก่อ Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
2 B6118884 นายธนา จาตุรวงศา Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
3 B6118914 นายนวภูมิ โชติศิริรัตน์ Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
4 B6118938 นางสาวกชกร เต็มเกษม Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
5 B6118945 นางสาวเพียงนภา ไทยดี Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
6 B6118976 นางสาวดุสิตา บรรจุทรัพย์ Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
7 B6119027 นางสาวธัญรดา ปิไชยญาณ Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
8 B6119126 นายศุภโชค ฤทธิ์มหันต์ Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
9 B6119133 นายธนพงษ์ ลำเพย Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
10 B6130466 นายโสปัญญา ยิม Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ