ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6023850 นางสาวบุษยามาศ คะเรารัมย์ Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
2 B6023898 นายปณัยกร อ้วนศรี Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
3 B6027780 นายอังเกียวิเชกา รัน Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ