ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6209841 นางสาวกัญญาภัค ตินานพ Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
2 B6236458 นางสาวปวีณ์สุดา สุวรรณทา Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
3 B6319229 นายธนพล ฉ่ำมณี Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
4 B6333508 นายวรวิช ปานอ่ำ Civil Engineering 1 W 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
5 B6335168 Mr.KIM SOPHEARK RIEM Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
6 B6335175 Mr.KONG KUNRITHY Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
7 B6335182 MissWINE YEE MON THANT Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
8 B6335229 Mr.TE KHEANGLY Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
9 B6335335 MissLEANNE RENZ GARAY MALAMOG Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
10 B6336790 Mr.Angelo Fernandez Virgo Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
11 B6337766 นายพงพิทักษ์ วิภาหัสน์ Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ