ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6119225 นางสาววศินี หวังเลี้ยงกลาง Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
2 B6209773 นายจักรพัฒน์ แก้วบูโฮม Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ