ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6118921 นายบูรพัศน์ ฐิติพัตร์ศร Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
2 B6118990 นายนภสินธุ์ บุปผเศวตกานต์ Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
3 B6119102 นางสาวอเทตยา โรจน์นิรภัย Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
4 B6130237 นายธนัตถ์เชษ คำแปง Civil Engineering 1 10 0 582232 HYDRAULICS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ