ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6023874 นางสาวกรรณิการ์ ชัยสิทธิ์ Civil Engineering 1 10 1 582232 HYDRAULICS LABORATORY
2 B6023881 นางสาวสุนิสา จิรมงคลโรจน์ Civil Engineering 1 10 1 582232 HYDRAULICS LABORATORY
3 B6027681 นายพีรพัฒน์ ประทุมทอง Civil Engineering 1 10 1 582232 HYDRAULICS LABORATORY
4 B6027711 นางสาวทิพวัลย์ โหม่งสูงเนิน Civil Engineering 1 10 1 582232 HYDRAULICS LABORATORY
5 B6027728 นางสาวเจนจิรา ชาติมนตรี Civil Engineering 1 10 1 582232 HYDRAULICS LABORATORY
6 B6027797 นายบุนดัม โร Civil Engineering 1 10 1 582232 HYDRAULICS LABORATORY
7 B6027803 นางสาวศรีทูต คุณ Civil Engineering 1 10 1 582232 HYDRAULICS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ