ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6209643 นางสาวปุญยานุช นันท์จันทึก Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 583205 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
2 B6209759 นางสาวภัคพิชา ศรีสัตย์รสนา Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 583205 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
3 B6209827 นายพนธกานต์ ไชยมงคล Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 583205 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
4 B6209834 นายปธานิน แถมกลาง MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 583205 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
5 B6209865 นางสาวรัตนาวดี หัวสระน้อย Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 583205 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
6 B6229993 นางสาวธัญวรัตน์ บุญเกิด Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 583205 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
7 B6230012 นางสาวอาทิตยา ยาสมุทร Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 583205 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
8 B6234256 นายทิวากร บุญจันทร์ศรี Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 583205 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
9 B6234485 Mr.PISETH THORNG Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 583205 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
10 B6234546 Mr.PHIROM BOUN Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 583205 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
11 B6234553 Ms.SOK HOUNG LENG Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 583205 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
12 B6234560 Mr.SOPHEAK PAO Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 583205 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
13 B6236489 นายสุนัยนาจ ไชยพงษ์ Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 583205 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ