ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6118822 นางสาวภัททิยา เกตุศิริ Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 1 583204 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING
2 B6118846 นางสาวนารากร เกิดทรัพย์ Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 1 583204 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING
3 B6119140 นางสาวชลิตา วงษ์จันทร์ Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 1 583204 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ