ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6130459 Mr.LE MINH HOANG Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 533045 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
2 B6135478 Ms.LAMPHOUN INTHAVIDETH Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 533045 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ