ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6023782 นางสาวภัทรนันท์ สังเสวก Mechanical Engineering 1 10 0 585440 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY III
2 B6023829 นางสาวกมลพร พูลรอด Mechanical Engineering 1 10 0 585440 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY III
3 B6027742 นายภูมินทร์เทพ ปูแอล Mechanical Engineering 1 10 0 585440 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY III
4 B6027759 นางสาวหทัยทิพย์ เรือนใหม่ Mechanical Engineering 1 10 0 585440 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY III
5 B6027766 นางสาวกรกฏ อินทรผาสุข Mechanical Engineering 1 10 0 585440 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY III
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ