ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6023805 นายธนพล พรประสิทธิ์ Mechanical Engineering 1 10 0 585440 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY III
2 B6118815 นางสาวอมรรัตน์ กำเนิดคำ Mechanical Engineering 1 10 0 585440 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY III
3 B6118839 นายอรรถวรรษ เกริ่นกระโทก Mechanical Engineering 1 10 0 585440 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY III
4 B6118860 นายเมธาวุฒิ จันทร์โพธิ์ Mechanical Engineering 1 10 0 585440 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY III
5 B6118983 นายวิรัตน์ บุญไทย Mechanical Engineering 1 10 0 585440 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY III
6 B6119010 นายอินทนนท์ ปริญญวัฒน์ Mechanical Engineering 1 10 0 585440 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY III
7 B6119157 นายภูผา วนภู Mechanical Engineering 1 10 0 585440 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY III
8 B6119188 นางสาวจิรัชญา สาธุการ Mechanical Engineering 1 10 0 585440 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY III
9 B6119201 นายธนวุธร สุ่มติ๊บ Mechanical Engineering 1 10 0 585440 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY III
10 B6130442 นายกีม สุขเจีย Mechanical Engineering 1 10 0 585440 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY III
11 B6130473 นางสาวตุม ออมมะลี Mechanical Engineering 1 10 0 585440 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY III
12 B6130497 นายแล ดาวีต Mechanical Engineering 1 10 0 585440 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY III
13 B6130503 นางสาวบาน เม้งเยียก Mechanical Engineering 1 10 0 585440 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY III
14 B6133344 นายพีรพงษ์ เครือสูงเนิน Mechanical Engineering 1 10 0 585440 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY III
15 B6133351 นางสาวปรียาวัธน์ ทานประสิทธิ์ Mechanical Engineering 1 10 0 585440 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY III
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ