ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6027742 นายภูมินทร์เทพ ปูแอล Mechanical Engineering 1 0 585341 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY II
2 B6027759 นางสาวหทัยทิพย์ เรือนใหม่ Mechanical Engineering 1 0 585341 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY II
3 B6118815 นางสาวอมรรัตน์ กำเนิดคำ Mechanical Engineering 1 0 585341 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY II
4 B6118983 นายวิรัตน์ บุญไทย Mechanical Engineering 1 0 585341 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY II
5 B6119157 นายภูผา วนภู Mechanical Engineering 1 0 585341 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY II
6 B6119188 นางสาวจิรัชญา สาธุการ Mechanical Engineering 1 0 585341 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY II
7 B6119201 นายธนวุธร สุ่มติ๊บ Mechanical Engineering 1 0 585341 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY II
8 B6130442 นายกีม สุขเจีย Mechanical Engineering 1 0 585341 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY II
9 B6130473 นางสาวตุม ออมมะลี Mechanical Engineering 1 0 585341 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY II
10 B6130497 นายแล ดาวีต Mechanical Engineering 1 0 585341 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY II
11 B6130503 นางสาวบาน เม้งเยียก Mechanical Engineering 1 0 585341 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY II
12 B6133344 นายพีรพงษ์ เครือสูงเนิน Mechanical Engineering 1 0 585341 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY II
13 B6133351 นางสาวปรียาวัธน์ ทานประสิทธิ์ Mechanical Engineering 1 0 585341 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY II
14 B6135614 นายนัฐวุฒิ พิเดช Mechanical Engineering 1 0 585341 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY II