ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6023782 นางสาวภัทรนันท์ สังเสวก Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
2 B6027742 นายภูมินทร์เทพ ปูแอล Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
3 B6027759 นางสาวหทัยทิพย์ เรือนใหม่ Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
4 B6118815 นางสาวอมรรัตน์ กำเนิดคำ Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
5 B6118983 นายวิรัตน์ บุญไทย Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
6 B6119010 นายอินทนนท์ ปริญญวัฒน์ Mechanical Engineering 1 10 1 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
7 B6119157 นายภูผา วนภู Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
8 B6119188 นางสาวจิรัชญา สาธุการ Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
9 B6119201 นายธนวุธร สุ่มติ๊บ Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
10 B6130442 Mr.KIM SOKCHEA Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
11 B6130497 Mr.LE DAVIT Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
12 B6133344 นายพีรพงษ์ เครือสูงเนิน Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
13 B6133351 นางสาวปรียาวัธน์ ทานประสิทธิ์ Mechanical Engineering 1 10 1 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
14 B6135614 นายนัฐวุฒิ พิเดช Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ