ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6118839 นายอรรถวรรษ เกริ่นกระโทก Mechanical Engineering 1 10 1 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
2 B6118853 นายอรรณวินทร์ เคนวิเศษ Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
3 B6118860 นายเมธาวุฒิ จันทร์โพธิ์ Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
4 B6119119 นางสาวเจริย ฤกษ์โสภา Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
5 B6119218 นายชลสิทธิ์ สุริโย Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
6 B6130473 นางสาวตุม ออมมะลี Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
7 B6130503 นางสาวบาน เม้งเยียก Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
8 B6201968 นายกฤษณพงษ์ ศิลาพงษ์ Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
9 B6209612 นางสาวนาแดช โมนิก ชิปโปซ์ Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
10 B6209650 นางสาวณิชา อำนาจ Mechanical Engineering 1 10 1 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
11 B6209667 นายเธียรพงศ์ เจริญวงศ์ Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
12 B6209766 นายรวิภาส แช่มชูกลิ่น Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
13 B6209803 นางสาวเวธกา เตียนพลกรัง Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
14 B6209810 นายไตรรัตน์ ปานทองเสม Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
15 B6230005 นายสุพิชญ์ชา แถมพร Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
16 B6230050 นายสันต์ติวุธ ศรีเลิศ Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
17 B6234249 นางสาวจุฑามาศ วันทอง Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
18 B6234393 Mr.MENGKONG LOR Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
19 B6234409 Mr.PUTHIREACH SARI Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
20 B6234416 Mr.Long Mengly Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
21 B6234423 Mr.SISAMONE PHONGTHAVONGSA Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
22 B6234508 Ms.SOPHEAKNEAT EM Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
23 B6234515 Ms.LIYEAN SOEUN Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
24 B6234522 Mr.PHOUBANE CHON ALOUNE Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
25 B6234539 Mr.ROTANAK VISAL SOK TEP Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ