ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6023805 นายธนพล พรประสิทธิ์ Mechanical Engineering 1 10 0 585309 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
2 B6118815 นางสาวอมรรัตน์ กำเนิดคำ Mechanical Engineering 1 10 0 585309 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
3 B6118839 นายอรรถวรรษ เกริ่นกระโทก Mechanical Engineering 1 10 1 585309 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
4 B6118860 นายเมธาวุฒิ จันทร์โพธิ์ Mechanical Engineering 1 10 0 585309 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
5 B6118983 นายวิรัตน์ บุญไทย Mechanical Engineering 1 10 0 585309 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
6 B6119010 นายอินทนนท์ ปริญญวัฒน์ Mechanical Engineering 1 10 0 585309 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
7 B6119157 นายภูผา วนภู Mechanical Engineering 1 10 0 585309 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
8 B6119188 นางสาวจิรัชญา สาธุการ Mechanical Engineering 1 10 0 585309 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
9 B6119201 นายธนวุธร สุ่มติ๊บ Mechanical Engineering 1 10 0 585309 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
10 B6130442 Mr.KIM SOKCHEA Mechanical Engineering 1 10 0 585309 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
11 B6130473 Ms.TOM AMMALY Mechanical Engineering 1 10 0 585309 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
12 B6130497 Mr.LE DAVIT Mechanical Engineering 1 10 0 585309 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
13 B6130503 Ms.BAN MENGYEAK Mechanical Engineering 1 10 0 585309 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
14 B6133344 นายพีรพงษ์ เครือสูงเนิน Mechanical Engineering 1 10 0 585309 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
15 B6133351 นางสาวปรียาวัธน์ ทานประสิทธิ์ Mechanical Engineering 1 10 0 585309 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ