ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6118785 นายจิรัฏติ กันยามาศ Mechanical Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
2 B6118839 นายอรรถวรรษ เกริ่นกระโทก Mechanical Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
3 B6118846 นางสาวนารากร เกิดทรัพย์ Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
4 B6118853 นายอรรณวินทร์ เคนวิเศษ Mechanical Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
5 B6118860 นายเมธาวุฒิ จันทร์โพธิ์ Mechanical Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
6 B6118891 นางสาวปิรลภัส ชวีวัฒน์ Mechanical Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
7 B6119119 นางสาวเจริย ฤกษ์โสภา Mechanical Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
8 B6119218 นายชลสิทธิ์ สุริโย Mechanical Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
9 B6201968 นายกฤษณพงษ์ ศิลาพงษ์ Mechanical Engineering 1 10 1 585207 FLUID MECHANICS
10 B6203443 นางสาวสุกัลญา แสนรมย์ Mechanical Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
11 B6209612 นางสาวนาแดช โมนิก ชิปโปซ์ Mechanical Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
12 B6209643 นางสาวปุญยานุช นันท์จันทึก Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
13 B6209650 นางสาวณิชา อำนาจ Mechanical Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
14 B6209667 นายเธียรพงศ์ เจริญวงศ์ Mechanical Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
15 B6209742 นายนัทธพงศ์ ตรีสกุล Mechanical Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
16 B6209759 นางสาวภัคพิชา ศรีสัตย์รสนา Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
17 B6209766 นายรวิภาส แช่มชูกลิ่น Mechanical Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
18 B6209803 นางสาวเวธกา เตียนพลกรัง Mechanical Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
19 B6209810 นายไตรรัตน์ ปานทองเสม Mechanical Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
20 B6209865 นางสาวรัตนาวดี หัวสระน้อย Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
21 B6229993 นางสาวธัญวรัตน์ บุญเกิด Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
22 B6230005 นายสุพิชญ์ชา แถมพร Mechanical Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
23 B6230012 นางสาวอาทิตยา ยาสมุทร Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
24 B6230050 นายสันต์ติวุธ ศรีเลิศ Mechanical Engineering 1 10 1 585207 FLUID MECHANICS
25 B6234249 นางสาวจุฑามาศ วันทอง Mechanical Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
26 B6234256 นายทิวากร บุญจันทร์ศรี Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
27 B6234393 Mr.MENGKONG LOR Mechanical Engineering 1 10 1 585207 FLUID MECHANICS
28 B6234409 Mr.PUTHIREACH SARI Mechanical Engineering 1 10 1 585207 FLUID MECHANICS
29 B6234416 Mr.Long Mengly Mechanical Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
30 B6234423 Mr.Sisamone Phongthavongsa Mechanical Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
31 B6234485 Mr.PISETH THORNG Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
32 B6234508 Ms.SOPHEAKNEAT EM Mechanical Engineering 1 10 1 585207 FLUID MECHANICS
33 B6234515 Ms.LIYEAN SOEUN Mechanical Engineering 1 10 1 585207 FLUID MECHANICS
34 B6234522 Mr.PHOUBANE CHON ALOUNE Mechanical Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
35 B6234539 Mr.ROTANAK VISAL SOK TEP Mechanical Engineering 1 10 1 585207 FLUID MECHANICS
36 B6234546 Mr.PHIROM BOUN Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
37 B6234553 Ms.SOK HOUNG LENG Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
38 B6234560 Mr.SOPHEAK PAO Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
39 B6236441 นายธนปกรณ์ ลินดาวรรณ Mechanical Engineering 1 10 0 585207 FLUID MECHANICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ