ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6001391 นายวายุ บัวหอม CE 1 10 0 530495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก CE 1 10 0 530495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B6004248 นางสาวสุวัจณี จริยลักษณกุล CE 1 10 0 530495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B6007140 นายศุภชัย วิสัยเกต CE 1 10 0 530495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B6011277 นายส่งศักดิ์ คิดรอบ CE 1 10 0 530495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B6014667 นายรีดูวัน ดอเลาะ CE 1 10 0 530495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B6019730 นายพงศ์ศิริ จันทร์โฮ้วมณี CE 1 10 0 530495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
8 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา CE 1 10 0 530495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
9 B6022273 นายธนภัทร ปุรณรัตน์ CE 1 10 0 530495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10 B6024758 นายอานุภพ ภูไชยแสง CE 1 10 0 530495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
11 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย CE 1 10 0 530495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
12 B6105761 นายอรรถพล ชัยชนะ CE 1 10 1 530495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
13 B6108366 นายธรรมนูญ นิติสาพร CE 1 10 1 530495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
14 B6111519 นายวรายุทธ เพิ่มพูล CE 1 10 1 530495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
15 B6116958 นายพันธการ หอมเชย CE 1 10 1 530495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
16 B6132170 นายภีมพล วงศ์ไทย CE 1 10 1 530495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ