ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6107949 นายวิทวัส ธารเอี่ยม CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
2 B6114084 นายอุดมสิทธิ์ วิโรจน์จรรยา CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
3 B6132750 นางสาวอนัญญา พันธะราช CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
4 B6201128 นายญาณวรุตม์ สะแกแสง CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
5 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์ CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
6 B6201852 นายวิษณุ บุญเชิด CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
7 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
8 B6202644 นายกิตติคุณ ผางโคกสูง CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
9 B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
10 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
11 B6203016 นายธนวิชญ์ สุขแก้ว CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
12 B6203023 นายรัชชานนท์ กัลยา CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
13 B6203245 นายวิชัย เสนเดช CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
14 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์ CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
15 B6208950 นายภูริวัฒน์ สภูยศ CE 1 10 1 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
16 B6210762 นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์ CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
17 B6210786 นางสาวสุทธิดา เอกอภิวงศกุล CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
18 B6210793 นางสาวจรัสพร ภูมิกาล CE 1 10 1 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
19 B6213442 นายธฤต อดุลย์ผดุงศักดิ์ CE 1 10 1 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
20 B6213671 นางสาววรรนิภา สาระรัตน์ CE 1 10 1 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
21 B6213756 นางสาววันทนา ชาสุรีย์ CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
22 B6214111 นายธนาวุฒิ คุ้มชาติตา CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
23 B6214135 นายกานต์ ทิพยจักรพงศ์ CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
24 B6214364 นายดนัยณัฏฐ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
25 B6214913 นางสาวกิตติมากร สอนแก้ว CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
26 B6214920 นายสิทธิเดช ดวงอินทร์ CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
27 B6215002 นางสาวธิญาพร สนองผัน CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
28 B6215651 นางสาวศิรินภา อุ่นศิริ CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
29 B6216009 นายศุภวัฒน์ จันทรกูล CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
30 B6216085 นายวันฟัจญ์รี เบญญธาดา CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
31 B6216153 นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง CE 1 10 1 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
32 B6216399 นางสาวมาตาชา เกตบุญ CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
33 B6216474 นายศุภกร ปัญญาคม CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
34 B6216733 นางสาวเกณิกา โตนชัยภูมิ CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
35 B6217747 นายทินกร สุขบำรุง CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
36 B6217969 นายกิติศักดิ์ แดงทอง CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
37 B6218393 นางสาวนิศามณี สุขประเสริฐ CE 1 10 1 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
38 B6218409 นางสาวกชกร ไมตรีจร CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
39 B6218522 นายภูมินท์ หงษาหิน CE 1 10 1 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
40 B6218539 นายฐิตินันทก์ ตั้งสิริสิทธิ์ CE 1 10 1 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
41 B6218706 นายวิธวัช จันทราศรี CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
42 B6218713 นายมงคล สุขเสมอ CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
43 B6218720 นางสาวธนาภา ศรีสิทธิ์ CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
44 B6218737 นายอนุชา บุญหนัก CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
45 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
46 B6219147 นายนันทวัฒน์ เหมือนทอง CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
47 B6219260 นางสาวอริสรา วรรณวงค์ CE 1 10 1 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
48 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร CE 1 10 1 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
49 B6219659 นางสาวณัฐริกา พงษ์ชะเกาะ CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
50 B6220013 นายสุพัตร ฐิตะสาร CE 1 10 1 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
51 B6220570 นายสรัช ธรรมเจริญ CE 1 10 1 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
52 B6220877 นายศักดินนท์ อินทร์สุวรรณ์ CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
53 B6221171 นายพลพล เนตรพล CE 1 10 1 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
54 B6221423 นายณพลศธร โชติฐิกุลชัย CE 1 10 1 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
55 B6221560 นายชวัลนุวัฒน์ จันทร์อ้น CE 1 10 1 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
56 B6221621 นายณัฐพงศ์ รามภักดี CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
57 B6221867 นางสาวพิมประภัส มุ่งหาทรัพย์ CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
58 B6221959 นางสาวณัฐชา ลาชัย CE 1 10 1 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
59 B6222116 นายอภิสิทธิ์ ทวีศรี CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
60 B6222628 นายชัยมงคล วงษ์พรม CE 1 10 1 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
61 B6222925 นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนละมูล CE 1 10 1 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
62 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
63 B6223830 นายภานุพงศ์ จันทร์แสง CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
64 B6223878 นายเอนกพงดิ์ อินทะรังษี CE 1 10 1 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
65 B6224721 นายกนก ดีทองหลาง CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
66 B6225063 นางสาวขนิษฐา ธรรมวงค์ CE 1 10 1 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
67 B6225490 นายศตวรรษ ศรีสวัสดิ์ CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
68 B6226213 นางสาวอารีญา สวนงาม CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
69 B6227265 นายสุทิวัส จารนัย CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
70 B6230166 นายณัฐกิตต์ แน่นอุดร CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
71 B6230227 นางสาวชุติมน เบ้าหัวดง CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
72 B6230272 นายรัชกร มายูร CE 1 10 1 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
73 B6230517 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทรา CE 1 10 1 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
74 B6230524 นายเฉลิมกิติ วงค์อินตา CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
75 B6230777 นางสาวกัญญารัตน์ จุฑาธนาศิลป์ CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
76 B6235741 นายณัลทวัฒน์ จันทร์สองศรี CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
77 B6235956 นายดนัย รักษาก้านตง CE 1 10 1 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
78 B6236069 นางสาวชนกนันท์ พิลาภ CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
79 B6236229 นายภูธเนศ คงมณี CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
80 B6236342 นายชุติพนธ์ ธัญญาหาร CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
81 B6238704 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์ CE 1 10 0 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ