ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000400 นายธีรภัทร์ พาขุนทด Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B6000417 นางสาววิภาวี มั่นพรม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B6001988 นางสาวธนวรรณ สุทธิวารี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B6002978 นางสาวชมพูนุช อัครมะหะเวทน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B6003067 นางสาวทัศนีย์ สีนาค Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B6003388 นางสาวธนพร วัฒน์ชัยพนา Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B6004217 นางสาวกนกวรรณ ขันประกอบ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
8 B6006723 นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะพจน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
9 B6010591 นางสาวพิกุลทอง ดวงจันทร์โคตร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10 B6012618 นางสาวจิระนันท์ เหล็กกล้า Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
11 B6013165 นายศักดิ์ธนา เดี่ยวกลาง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
12 B6015534 นางสาวสุธิตา คำบอนพิทักษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
13 B6015985 นายเอนก อินปากดี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
14 B6018788 นางสาวฐิติวรดา บัวภา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
15 B6019037 นางสาวเกษวณิช เอียดจุ้ย Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
16 B6019051 นายศุภ์พชร กีรติสุนทร Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
17 B6020293 นางสาวสุทธิดา แสวงชอบ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ