ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000394 นางสาวภัทรภร แนบสนิท Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B6000714 นางสาวแสงดาว อินสิง Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B6000721 นางสาวธีริศรา ถีสูงเนิน Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B6000776 นางสาวภัทรลภา บุบผาชาติ Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B6000998 นางสาวปุณฑริกา วาระโว Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B6001230 นางสาวดาวน้ำฝน สาจันอัด Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B6001667 นางสาวภาณิตา ปิ่นทอง Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
8 B6002152 นางสาวคุณิตา ปิ่นทองเจริญ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
9 B6002282 นายภุชเคนทร์ สิงห์ปรุ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10 B6002435 นางสาวกัญญาณี ศรีเพียร Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
11 B6002657 นางสาวอรอนงค์ ก้านลำภู Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
12 B6002879 นางสาวจันทร์ฉาย สุวรรณโค Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
13 B6002930 นางสาวอารียา ญายะนันท์ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
14 B6003289 นางสาวมลฑิรา ดีเสียง Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
15 B6003395 นายปรัชญ์ เพ็ชรล้อมทอง Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
16 B6003678 นางสาวทิพย์อาพร จาบทอง Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
17 B6003739 นางสาวปวรรณรัตน์ ท้องฟ้า Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
18 B6004484 นางสาวรุ่งนภา ต่ายกระโทก Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
19 B6004729 นางสาวสุชาณรี เอนกพงษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
20 B6004750 นายเกศ อยู่มา Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
21 B6005283 นางสาวกัญญาลักษณ์ ตุ้มไธสง Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
22 B6005740 นางสาวจรัสแสง หาญเวช Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
23 B6005849 นางสาวสินาพร มั่งสูงเนิน Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
24 B6005955 นางสาวสัภยา พลศักดิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
25 B6005962 นางสาวอุบลวรรณ ศรีภักดี Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
26 B6005979 นางสาวรินทร์ชิสา พิชิตชัยธนินท์ Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
27 B6006327 นายณัฐพล ทรงครุฑ Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
28 B6006402 นายชุมพล บำรุงสุข Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
29 B6006495 นางสาวชลลดา ชอบขยัน Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
30 B6006709 นายจักรวุธ มาซา Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
31 B6006761 นายธวัชชัย กองษร Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
32 B6007126 นายยศนนท์ กัลยาสนธิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
33 B6007201 นางสาวสโรชา จบสัญจร Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
34 B6007379 นายคทาวุธ อัครชัยมงคล Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
35 B6007591 นางสาวรวิสรา เจียมมะเริง Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
36 B6007621 นางสาวสิรินยา กิ่งจันมน Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
37 B6007775 นางสาวศรีสุดา บุญพรม Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
38 B6007935 นางสาวมานิตา พั่วคุณมี Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
39 B6008079 นางสาวชลิตา ทาภักดี Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
40 B6008185 นางสาวรุ่งทิวา เก่งกว่าสิงห์ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
41 B6008314 นางสาวศุภิกา กวนกระโทก Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
42 B6008482 นายอนันต์ กรึกกระโทก Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
43 B6008505 นางสาวพรรณภา จะรอบรัมย์ Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
44 B6008772 นางสาวชนิภรณ์ สุทธิวิรัตน์ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
45 B6008925 นางสาวปพิชญา แสนแก้ว Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
46 B6009434 นางสาวธัญกร หาญวิเศษ Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
47 B6009458 นายสุระรัถ ศรีเหรา Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
48 B6009830 นางสาวอทิตติยา ทองสุข Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
49 B6009847 นางสาวสโรชา จันทร์สมบัติ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
50 B6010003 นางสาวนัจนันท์ หงษ์นาง Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
51 B6010119 นางสาวปิยนันท์ เวียงดินดำ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
52 B6010157 นางสาวสุดารัตน์ เสาร์แก้ว Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
53 B6010263 นางสาวธนัญญา จันทร์หัวโทน Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
54 B6010430 นางสาวศศินา สอนกระโทก Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
55 B6010485 นางสาวสวยใจ กล้าเมืองกลาง Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
56 B6010683 นายวีรภัทร หล่าธรรม Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
57 B6011475 นายอนันทพงศ์ บุญผุด Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
58 B6011512 นางสาวพรนภา นิมิตรทรัพย์ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
59 B6011574 นางสาววิรัลพัชร รัชตะกมลชาติ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
60 B6011635 นายณัฐชนน สมัครการ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
61 B6011659 นายศิริวัฒน์ ชิณรัตน์ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
62 B6012342 นายสันติสุข หาญไธสง Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
63 B6013110 นายศิวโรจน์ ลุนทา Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
64 B6013189 นายพิเชษฐ์ ภิระบรรณ์ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
65 B6014827 นายปริญญา สวัสดิรักษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
66 B6015206 นางสาวอรชิตา มีพันธ์ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
67 B6015251 นายชยเกียรติ ตั้งกีรติชัย Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
68 B6015541 นายปฐมพงษ์ ประสิทธิ์พันธ์ Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
69 B6016043 นางสาวธนภัทร เชื้อเย็น Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
70 B6017231 นางสาวจิดาภา กิจทวี Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
71 B6017958 นายภูมิพัชร์ เนตรเจริญ Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
72 B6017972 นางสาวจิตรานุช ขมิ้นทอง Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
73 B6017996 นายวชิระ มะโนเครื่อง Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
74 B6018450 นายมนต์ชัย เมลานนท์ Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
75 B6018870 นางสาวกชอร สำเภา Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
76 B6018887 นายกิตติศักดิ์ คำเพ็ง Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
77 B6018955 นางสาวศุภนิดา นันทะวงศ์ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
78 B6019112 นางสาวปพิชญา ขุนเมือง Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
79 B6020057 นายทวิช จงพินิจ Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
80 B6020705 นายธัญเทพ เม้าบำรุง Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
81 B6020866 นางสาวพรรณธิภา สีมะณีรัตน์ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
82 B6021313 นางสาวนันทิดา สมัญญา Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
83 B6021863 นางสาวกนกอร ศรีสาคร Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
84 B6022112 นายชยุตม์ สุกใส Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
85 B6022129 นางสาวพัชราภา วิจิตขจี Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
86 B6025786 นางสาวเยาวพรรณ นามบุญลือ Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
87 B6026837 นางสาวจิรัชญา มงคล Transportation And Logistics Engineering 1 1 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
88 B6027629 นายกวียุทธ หนูเสน Transportation And Logistics Engineering 1 0 522495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION