ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6004217 นางสาวกนกวรรณ ขันประกอบ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
2 B6005825 นางสาวธนัญญา ทิพย์เนตร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
3 B6008277 นางสาวกฤติพร พึ่งสมบัติ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
4 B6019563 นายจุลศักดิ์ รักสกุลพิวัฒน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
5 B6024413 นายเวทย์วิวัฒน์ ชื่อดำรงรักษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
6 B6026103 นายสรวิศ คงศรี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
7 B6026431 นายชนินทร์ อักษร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
8 B6100018 นางสาวนุชนาถ ปานทอง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
9 B6100032 นายณัฐพล ไชยศรี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
10 B6102814 นางสาวธัชนิตา กล้าแท้ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
11 B6103408 นางสาวกัลยาณี แก่นท้าว Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
12 B6104023 นางสาวนิชาดา คงสกุล Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
13 B6104405 นางสาววาสนา คุ้มตะบุตร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
14 B6104542 นายเปรมศักดิ์ ไค่นุ่นกา Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
15 B6104948 นางสาวขวัญนภา จันทร์ยวง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
16 B6105556 นางสาวณัฐธิยา ฉับจันทึก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
17 B6105617 นางสาวบุญธิชา เฉลิมพงษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
18 B6105662 นางสาวสุพิชชญา ชนะงาม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
19 B6105754 นางสาวสุมิตรา ชัยจำ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
20 B6105860 นายวศิณ ชาญปรีชารัตน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
21 B6106409 นางสาวอรณิชา ไชยรัตน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
22 B6106904 นายอมรวัฒน์ ตามา Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
23 B6106966 นางสาวทิพย์วรินทร เตชิดปัณณวัฒน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
24 B6107277 นายจิรพงษ์ ทองคู่ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
25 B6107383 นางสาวขนิษฐา ทองระเริง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
26 B6107413 นางสาวเนธิญา ทองสุทธิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
27 B6107833 นางสาวธนาพร โทนสิมมา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
28 B6108595 นางสาววรรณวิสา แนมขุนทด Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
29 B6108724 นางสาวรุ่งนภา บัวดอก Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
30 B6109233 นางสาวนิลาวัลย์ บุตรศรีภูมิ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
31 B6109301 นางสาวกัญญาณัฐ บุริงาม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
32 B6109578 นายธนัตถ์ ประสานเสียง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
33 B6110772 นางสาวภควพร พ่วงทอง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
34 B6110857 นางสาวศุภาพิชญ์ พัฒนาคม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
35 B6111182 นางสาวธิติญา พิรักษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
36 B6111212 นางสาวชุติกาญจน์ พึ่งเจริญ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
37 B6111267 นางสาวณัฐพร พุทธรักษา Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
38 B6112028 นายอดิเทพ มลิพันธ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
39 B6112271 นางสาวณัฐณิชา มาลัยทอง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
40 B6113612 นางสาวพัทธ์ธีรา วงศ์เดช Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
41 B6113841 นางสาวโชติกา วะชุม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
42 B6114329 นางสาววนิชชา ศรีเทศน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
43 B6116101 นายณฐพงศ์ สุวรรณมุกต์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
44 B6116934 นายวีรศักดิ์ หอมขจร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
45 B6116965 นางสาวณิชานุช หอมเนียม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
46 B6117627 นายธนพล อุดมรัตนโยธิน Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
47 B6118105 นางสาวกมลชนก ผิวงาม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
48 B6131296 นายพรพรหม พรหมปัญญา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
49 B6131333 นายศุภวิชญ์ อุดมศักดิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
50 B6132392 นางสาวปุณยนุช เพ็ญหนู Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
51 B6136635 นายจารุวิชญ์ เฟืองสกุลโรจน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522394 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ