ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6002923 นางสาวธนพร ยิ้มกล่ำ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
2 B6007256 นางสาวศุภักษร คุ้มสวัสดิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
3 B6012212 นายณัฐชา อรรคสูรย์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
4 B6013165 นายศักดิ์ธนา เดี่ยวกลาง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
5 B6015534 นางสาวสุธิตา คำบอนพิทักษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
6 B6015985 นายเอนก อินปากดี Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
7 B6018788 นางสาวฐิติวรดา บัวภา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
8 B6019693 นางสาวณัฐณิชา ทะนานทอง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
9 B6024413 นายเวทย์วิวัฒน์ ชื่อดำรงรักษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
10 B6025984 นางสาววรัญญา ศิริพันธ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
11 B6103842 นางสาวปัทมวรรณ ขุนเเก้ว Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
12 B6104382 นายชาคริต คุณาพรอนันต์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
13 B6105174 นางสาวสุนิดา จำเริญเจือ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
14 B6105754 นางสาวสุมิตรา ชัยจำ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
15 B6106867 นางสาวอรัชพร ตั้งสงวนนุช Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
16 B6106980 นายธนพัทธ์ เตยโพธิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
17 B6107277 นายจิรพงษ์ ทองคู่ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
18 B6107932 นางสาวกัญญาวีร์ ธารสนธยา Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
19 B6108236 นางสาวธมลพรรณ นามจันทร์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
20 B6110246 นางสาวอาทิติญา ผิวขำ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
21 B6110635 นายศุภชัย พลต้าง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
22 B6110772 นางสาวภควพร พ่วงทอง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
23 B6110857 นางสาวศุภาพิชญ์ พัฒนาคม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
24 B6111267 นางสาวณัฐพร พุทธรักษา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
25 B6112028 นายอดิเทพ มลิพันธ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
26 B6113001 นายเกรียงศักดิ์ รัฐภูมิ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
27 B6113469 นายภูตะวัน เลื่อนลอย Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
28 B6113742 นางสาวอรวรรณ วรรณแจ่ม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
29 B6113841 นางสาวโชติกา วะชุม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
30 B6115265 นางสาวปณิษฐา สานุศิษย์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
31 B6115739 นางสาวประกายแก้ว สุขนาแซง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
32 B6117573 นายสุชาครีย์ อิ่มสินสกุล Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
33 B6132286 นางสาวนลิณี ประครองศรี Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
34 B6136161 นายกฤตยชญ์ ตอโคกสูง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ