ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6002923 นางสาวธนพร ยิ้มกล่ำ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
2 B6102821 นางสาวชัญญนัท กล้ารบ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
3 B6102913 นางสาวสุดารัตน์ กองทองนอก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
4 B6103408 นางสาวกัลยาณี แก่นท้าว Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
5 B6103842 นางสาวปัทมวรรณ ขุนเเก้ว Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
6 B6104382 นายชาคริต คุณาพรอนันต์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
7 B6104542 นายเปรมศักดิ์ ไค่นุ่นกา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
8 B6105488 นายวุฒิไกร ใจซื่อ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
9 B6106867 นางสาวอรัชพร ตั้งสงวนนุช Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
10 B6106904 นายอมรวัฒน์ ตามา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
11 B6107833 นางสาวธนาพร โทนสิมมา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
12 B6108557 นายรัฐศักดิ์ เนานนท์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
13 B6108717 นางสาวอักษรสวรรค์ บัวจูม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
14 B6109745 นางสาวเบญจรัตน์ ป้อมสุวรรณ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
15 B6110246 นางสาวอาทิติญา ผิวขำ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
16 B6111182 นางสาวธิติญา พิรักษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
17 B6112028 นายอดิเทพ มลิพันธ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
18 B6113650 นางสาวสิรภัทร วงษ์มิตรแท้ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
19 B6113742 นางสาวอรวรรณ วรรณแจ่ม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
20 B6114329 นางสาววนิชชา ศรีเทศน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
21 B6116101 นายณฐพงศ์ สุวรรณมุกต์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
22 B6116156 นายชิติพัทธ์ สุสม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
23 B6118297 นายพัชรพล เหลืองประทีป Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
24 B6130275 นายพลาธิป นาคนชม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ