ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6201647 นางสาววันวิสาข์ หลงพิมาย Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
2 B6202170 นายธีรภัทร ห้องแซง Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
3 B6202187 นางสาวธีรภรณ์ ดอนใหญ่ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
4 B6202804 นางสาวตติยา ศรีละบุตร Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
5 B6210403 นายมนัสวี พบบุญ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
6 B6214883 นางสาวสาวิตรี ชุมกลาง Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
7 B6215019 นายชลเมษ เนตรศรี Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
8 B6215798 นางสาวอัญชลีพร สายเจริญ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
9 B6216047 นางสาวนงลักษณ์ พลดงนอก Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
10 B6216535 นางสาวภัทรดา เตณะวัฒน์ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
11 B6216627 นางสาวญาโณทัย บุญทิม Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
12 B6217150 นายภาณุพงศ์ รักษาชนม์ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
13 B6217426 นางสาวสุวนันท์ บุญขันธ์ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
14 B6217730 นางสาววีรยา ก้อนกั้น Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
15 B6218300 นางสาวกษมา ถินสถิตย์ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
16 B6218928 นางสาวจุฬารัตน์ ศรีเมือง Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
17 B6219017 นางสาววิภาดา รักษาสุข Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
18 B6220945 นายกรวิทย์ เนียมขุนทด Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
19 B6221164 นายพิทวัส เพ็ชรพรรณ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
20 B6222567 นางสาวสุชาดา วานิชจรัสกิจ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
21 B6223663 นายปิยะพงษ์ วงษ์สุทน Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
22 B6224042 นางสาวจินต์จุฑา ก่องดวง Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
23 B6224998 นายวรชัย แก้วละมุล Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
24 B6225179 นายธนาธิป ตับกลาง Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
25 B6225353 นางสาวน้ำฟ้า ทองสันเทียะ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
26 B6225865 นายธัญญ โพธิวงศ์ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
27 B6226190 นายธิติ ทองจำรูญ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
28 B6226640 นางสาววิภาวี วิมลกลาง Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
29 B6230173 นางสาวนฤมล ธนูวงษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
30 B6230616 นางสาวอารียา ชาชิโย Transportation And Logistics Engineering 1 1 522381 SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING