ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6002121 นางสาวยุพา สุภาพงษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
2 B6002923 นางสาวธนพร ยิ้มกล่ำ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
3 B6003654 นายกฤษณรัตน์ โกศัลวัฒน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
4 B6007256 นางสาวศุภักษร คุ้มสวัสดิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
5 B6009922 นายวันเฉลิม มาประดิษฐ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
6 B6019563 นายจุลศักดิ์ รักสกุลพิวัฒน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
7 B6019693 นางสาวณัฐณิชา ทะนานทอง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
8 B6024413 นายเวทย์วิวัฒน์ ชื่อดำรงรักษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
9 B6025984 นางสาววรัญญา ศิริพันธ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
10 B6026103 นายสรวิศ คงศรี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
11 B6102821 นางสาวชัญญนัท กล้ารบ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
12 B6103408 นางสาวกัลยาณี แก่นท้าว Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
13 B6103842 นางสาวปัทมวรรณ ขุนเเก้ว Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
14 B6104405 นางสาววาสนา คุ้มตะบุตร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
15 B6104948 นางสาวขวัญนภา จันทร์ยวง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
16 B6105174 นางสาวสุนิดา จำเริญเจือ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
17 B6105488 นายวุฒิไกร ใจซื่อ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
18 B6105976 นางสาววนิดา ชิขุนทด Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
19 B6106409 นางสาวอรณิชา ไชยรัตน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
20 B6106904 นายอมรวัฒน์ ตามา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
21 B6106966 นางสาวทิพย์วรินทร เตชิดปัณณวัฒน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
22 B6107383 นางสาวขนิษฐา ทองระเริง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
23 B6107413 นางสาวเนธิญา ทองสุทธิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
24 B6107833 นางสาวธนาพร โทนสิมมา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
25 B6107932 นางสาวกัญญาวีร์ ธารสนธยา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
26 B6108595 นางสาววรรณวิสา แนมขุนทด Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
27 B6108724 นางสาวรุ่งนภา บัวดอก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
28 B6109233 นางสาวนิลาวัลย์ บุตรศรีภูมิ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
29 B6109301 นางสาวกัญญาณัฐ บุริงาม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
30 B6109691 นายธนาธิป ปลอดกระโทก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
31 B6111212 นางสาวชุติกาญจน์ พึ่งเจริญ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
32 B6112578 นางสาวกัญภร ฉัตรเมืองปัก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
33 B6113001 นายเกรียงศักดิ์ รัฐภูมิ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
34 B6113612 นางสาวพัทธ์ธีรา วงศ์เดช Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
35 B6113650 นางสาวสิรภัทร วงษ์มิตรแท้ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
36 B6113742 นางสาวอรวรรณ วรรณแจ่ม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
37 B6116101 นายณฐพงศ์ สุวรรณมุกต์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
38 B6116156 นายชิติพัทธ์ สุสม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
39 B6116255 นายธีรพัฒน์ เสาโท Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
40 B6116491 นายดนุชนม์ แสนพันธุ์ศิริ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
41 B6116934 นายวีรศักดิ์ หอมขจร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
42 B6117573 นายสุชาครีย์ อิ่มสินสกุล Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
43 B6117627 นายธนพล อุดมรัตนโยธิน Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
44 B6118105 นางสาวกมลชนก ผิวงาม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
45 B6118259 นางสาวณัฏธพิชญา นาคเสน Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
46 B6131104 นายจารุพงษ์ บำเพ็ญผล Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
47 B6131296 นายพรพรหม พรหมปัญญา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
48 B6132002 นายเอกลักษณ์ จันทร์สิงห์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
49 B6132392 นางสาวปุณยนุช เพ็ญหนู Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
50 B6132538 นายพีรวิชญ์ ดวงชัย Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ