ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6002923 นางสาวธนพร ยิ้มกล่ำ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
2 B6003654 นายกฤษณรัตน์ โกศัลวัฒน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
3 B6008277 นางสาวกฤติพร พึ่งสมบัติ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
4 B6019563 นายจุลศักดิ์ รักสกุลพิวัฒน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
5 B6025984 นางสาววรัญญา ศิริพันธ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
6 B6026103 นายสรวิศ คงศรี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
7 B6100018 นางสาวนุชนาถ ปานทอง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
8 B6100032 นายณัฐพล ไชยศรี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
9 B6102814 นางสาวธัชนิตา กล้าแท้ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
10 B6102821 นางสาวชัญญนัท กล้ารบ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
11 B6102913 นางสาวสุดารัตน์ กองทองนอก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
12 B6103408 นางสาวกัลยาณี แก่นท้าว Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
13 B6103842 นางสาวปัทมวรรณ ขุนเเก้ว Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
14 B6104023 นางสาวนิชาดา คงสกุล Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
15 B6104276 นางสาวปิยธิดา คำศรี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
16 B6104382 นายชาคริต คุณาพรอนันต์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
17 B6104405 นางสาววาสนา คุ้มตะบุตร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
18 B6104542 นายเปรมศักดิ์ ไค่นุ่นกา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
19 B6104948 นางสาวขวัญนภา จันทร์ยวง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
20 B6105174 นางสาวสุนิดา จำเริญเจือ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
21 B6105488 นายวุฒิไกร ใจซื่อ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
22 B6105556 นางสาวณัฐธิยา ฉับจันทึก Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
23 B6105617 นางสาวบุญธิชา เฉลิมพงษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
24 B6105662 นางสาวสุพิชชญา ชนะงาม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
25 B6105754 นางสาวสุมิตรา ชัยจำ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
26 B6105860 นายวศิณ ชาญปรีชารัตน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
27 B6105976 นางสาววนิดา ชิขุนทด Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
28 B6106409 นางสาวอรณิชา ไชยรัตน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
29 B6106867 นางสาวอรัชพร ตั้งสงวนนุช Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
30 B6106904 นายอมรวัฒน์ ตามา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
31 B6106966 นางสาวทิพย์วรินทร เตชิดปัณณวัฒน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
32 B6106980 นายธนพัทธ์ เตยโพธิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
33 B6107277 นายจิรพงษ์ ทองคู่ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
34 B6107383 นางสาวขนิษฐา ทองระเริง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
35 B6107413 นางสาวเนธิญา ทองสุทธิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
36 B6107833 นางสาวธนาพร โทนสิมมา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
37 B6107925 นางสาวณัฐกฤตา ธารทรัพย์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
38 B6107932 นางสาวปิ่นเกล้า ธารสนธยา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
39 B6108007 นางสาวเมทาวิไล นรชาญ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
40 B6108229 นายวศิน นามโคตร Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
41 B6108236 นางสาวธมลพรรณ นามจันทร์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
42 B6108472 นายพีระพงษ์ นิลพงษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
43 B6108595 นางสาววรรณวิสา แนมขุนทด Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
44 B6108717 นางสาวอักษรสวรรค์ บัวจูม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
45 B6108724 นางสาวรุ่งนภา บัวดอก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
46 B6109233 นางสาวนิลาวัลย์ บุตรศรีภูมิ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
47 B6109301 นางสาวกัญญาณัฐ บุริงาม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
48 B6109578 นายธนัตถ์ ประสานเสียง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
49 B6109691 นายธนาธิป ปลอดกระโทก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
50 B6109745 นางสาวเบญจรัตน์ ป้อมสุวรรณ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
51 B6110246 นางสาวอาทิติญา ผิวขำ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
52 B6110635 นายศุภชัย พลต้าง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
53 B6110772 นางสาวภควพร พ่วงทอง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
54 B6110857 นางสาวศุภาพิชญ์ พัฒนาคม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
55 B6111182 นางสาวธิติญา พิรักษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
56 B6111212 นางสาวชุติกาญจน์ พึ่งเจริญ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
57 B6111267 นางสาวณัฐพร พุทธรักษา Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
58 B6112028 นายอดิเทพ มลิพันธ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
59 B6112578 นางสาวกัญภร ฉัตรเมืองปัก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
60 B6113001 นายเกรียงศักดิ์ รัฐภูมิ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
61 B6113469 นายภูตะวัน เลื่อนลอย Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
62 B6113612 นางสาวพัทธ์ธีรา วงศ์เดช Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
63 B6113650 นางสาวสิรภัทร วงษ์มิตรแท้ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
64 B6113742 นางสาวอรวรรณ วรรณแจ่ม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
65 B6113841 นางสาวโชติกา วะชุม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
66 B6114329 นางสาววนิชชา ศรีเทศน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
67 B6115111 นางสาวพรภัทรา สหกิจชัชวาล Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
68 B6115265 นางสาวปณิษฐา สานุศิษย์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
69 B6115739 นางสาวประกายแก้ว สุขนาแซง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
70 B6116101 นายณฐพงศ์ สุวรรณมุกต์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
71 B6116156 นายชิติพัทธ์ สุสม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
72 B6116255 นายธีรพัฒน์ เสาโท Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
73 B6116491 นายดนุชนม์ แสนพันธุ์ศิริ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
74 B6116934 นายวีรศักดิ์ หอมขจร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
75 B6116965 นางสาวณิชานุช หอมเนียม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
76 B6117573 นายสุชาครีย์ อิ่มสินสกุล Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
77 B6117627 นายธนพล อุดมรัตนโยธิน Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
78 B6118105 นางสาวกมลชนก ผิวงาม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
79 B6118259 นางสาวณัฏธพิชญา นาคเสน Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
80 B6118297 นายพัชรพล เหลืองประทีป Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
81 B6130275 นายพลาธิป นาคนชม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
82 B6131104 นายจารุพงษ์ บำเพ็ญผล Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
83 B6131296 นายพรพรหม พรหมปัญญา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
84 B6131333 นายศุภวิชญ์ อุดมศักดิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
85 B6131623 นายปฐวี เศษไธสง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
86 B6132002 นายเอกลักษณ์ จันทร์สิงห์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
87 B6132286 นางสาวนลิณี ประครองศรี Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
88 B6132392 นางสาวปุณยนุช เพ็ญหนู Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
89 B6132538 นายพีรวิชญ์ ดวงชัย Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
90 B6136161 นายกฤตยชญ์ ตอโคกสูง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ