ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6002923 นางสาวธนพร ยิ้มกล่ำ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522365 TRAFFIC ENGINEERING
2 B6003654 นายกฤษณรัตน์ โกศัลวัฒน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522365 TRAFFIC ENGINEERING
3 B6025984 นางสาววรัญญา ศิริพันธ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522365 TRAFFIC ENGINEERING
4 B6105976 นางสาววนิดา ชิขุนทด Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522365 TRAFFIC ENGINEERING
5 B6108557 นายรัฐศักดิ์ เนานนท์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522365 TRAFFIC ENGINEERING
6 B6115739 นางสาวประกายแก้ว สุขนาแซง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522365 TRAFFIC ENGINEERING
7 B6116156 นายชิติพัทธ์ สุสม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522365 TRAFFIC ENGINEERING
8 B6131104 นายจารุพงษ์ บำเพ็ญผล Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522365 TRAFFIC ENGINEERING
9 B6132538 นายพีรวิชญ์ ดวงชัย Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522365 TRAFFIC ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ