ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6117603 นายธีรวัฒน์ อื้อศรีวงศ์ CPE 1 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
2 B6213770 นายปรเมศร์ โกมาสถิตย์ CPE 1 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
3 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
4 B6301941 นายพชรพล วรสุนทร CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
5 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
6 B6302399 นางสาวบุษราคัม สีเกาะ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
7 B6303044 นายชูเกียรติ ก๋าอินตา CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
8 B6304416 นายณัฐพล จงเกษกรรม CPE 1 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
9 B6305215 นายอนุชา เกลียวทอง CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
10 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
11 B6306304 นางสาววนัสนันท์ จันทร์มล CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
12 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
13 B6307431 นางสาวธนัญญา หวังผล CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
14 B6307554 นายณัฐดนัย เบ้าทอง CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
15 B6308308 นายจิรวัฒน์ เทียนทองคำ CPE 1 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
16 B6308629 นางสาวศศิประภา เกตศิลา CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
17 B6308636 นายณัฐวุฒิ รอดทอง CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
18 B6309985 นายพีรพล นนทคำจันทร์ CPE 1 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
19 B6310158 นายณัฐพงศ์ โต๊ะแอ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
20 B6310226 นางสาวนันทัชพร ผาอิดดี CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
21 B6310264 นายณัฎฐพล กันทะถ้ำ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
22 B6310288 นางสาวจีราพัชร กางสาร CPE 1 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
23 B6310585 นายณัฐวุฒิ กลางยศ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
24 B6310646 นางสาวสุภานัน เรืองสุข CPE 1 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
25 B6311032 นายภัทรพล การวิชา CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
26 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
27 B6311230 นายธนากร พรหมกูล CPE 1 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
28 B6311308 นายภานุกร กองเพชร CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
29 B6311391 นายศุภกานต์ แสงจันทร์ CPE 1 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
30 B6311506 นายกันตพงศ์ เดชาเกียรติไกร CPE 1 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
31 B6311551 นายธนเดช เชิดในเมือง CPE 1 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
32 B6318604 นายปฏิพัทธ์ พันชาด CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
33 B6321031 นายธีรวัฒน์ กูดกิ่ง CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
34 B6321437 นางสาวชุตินันท์ เจริญครบุรี CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
35 B6321543 นายวสุธา เศรษฐบุตร CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
36 B6321659 นายวงศธร พยุงสกุล CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
37 B6322113 นางสาวปรารถนา บุตรโท CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
38 B6322304 นายบุญญฤทธิ์ มงคลการ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
39 B6323059 นายปราชญา ธนพิบูลผล CPE 1 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
40 B6325855 นายพิริยกร ขันโอ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
41 B6325886 นางสาวธัญสิริ สุพิมล CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
42 B6326234 นายทิวากร สีมาเกิด CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
43 B6326470 นางสาววันวิสา เถาโท CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
44 B6327682 นายอภิสิทธิ์ วงศ์วิศิษฐ์ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
45 B6328207 นายเกริกเกียรติ ปราบมนตรี CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
46 B6328702 นางสาวสไบทิพย์ เชิงดี CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
47 B6328726 นายสหพล แสนพวง CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
48 B6331894 นางสาวชลธิชา วาทโยธา CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
49 B6332143 นายทวีชัย โพธิ์ดี CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
50 B6332235 นายธนพล กาศักดิ์ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
51 B6332426 นางสาวนฤมน เกษรบัว CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
52 B6332457 นายนัทวุฒิ คูพิมาย CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
53 B6332686 นางสาวพรนภา แสนต่างใจ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
54 B6333164 นายศุภวิชญ์ พานทอง CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
55 B6334161 นายศักดิพัฒน์ มุจรินทร์ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
56 B6334352 นายพิศิษฐ์ ศิริเพชรอรุณ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
57 B6336967 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์ CPE 1 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
58 B6105594 นายธนพัฒน์ ฉิมกูล CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
59 B6106416 นายจักรกฤษณ์ ไชยวาน CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
60 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
61 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
62 B6118693 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
63 B6136598 นางสาวพรหมพร พินิจพงษ์ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
64 B6200992 นายรัชพล ปิยะมาน CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
65 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
66 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
67 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
68 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
69 B6215576 นางสาวบุษกร คารมย์ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
70 B6215880 นางสาวธนพร จันทร์ทรัพย์ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
71 B6216948 นางสาวสุภาพร แสงเดือน CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
72 B6217112 นายนภกานต์ เพลินบุญ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
73 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
74 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
75 B6221126 นางสาวศิรินทิพย์ โคตรทิพย์ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
76 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
77 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
78 B6222666 นายมนัสพงศ์ ชมดง CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
79 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
80 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
81 B6224356 นายวุฒิไกร สังข์โกมล CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
82 B6224929 นางสาวมะปราง แสงอรุณ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
83 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
84 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
85 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
86 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
87 B6236182 นางสาวพิมพ์ชนก โสมศรี CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
88 B6238285 นายปรเมษฐ์ จิตละม่อม CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
89 B6302245 นายธนาวุฒิ ท่วมประจักษ์ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
90 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์ CPE 2 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
91 B6303693 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งวุฒิธร CPE 2 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
92 B6304249 นายธนกฤต น้ำนวล CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
93 B6304508 นายนภัสกร กันทะ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
94 B6304577 นายภานุพงศ์ แคนอินทร์ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
95 B6305147 นางสาวนันท์นภัส มนุษย์ชาติ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
96 B6308490 นายภัฒนศักดิ์ อัตตะกุล CPE 2 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
97 B6309343 นายธนโชติ ศักดิ์ธรรมเจริญ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
98 B6309572 นายพุฒิพงษ์ ผานัดถ์ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
99 B6310851 นายอาชวัฒก์ ทองโรย CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
100 B6311117 นายนาถวัฒน์ สลางสิงห์ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
101 B6311636 นายปรัชญา แสนพลอย CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
102 B6318215 นายณัฐพงศ์ จงจุลกลาง CPE 2 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
103 B6321451 นางสาวขวัญจิรา พันธุเกตุ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
104 B6321697 นางสาววิจิตรา แซ่เอีย CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
105 B6321765 นายวทัญญ์ ปราศรัย CPE 2 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
106 B6326005 นายพีรวุฒิ พาพรหม CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
107 B6326357 นายดนุเดช ชัยพลเดช CPE 2 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
108 B6326395 นายภานุพล จับชิ้น CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
109 B6326500 นางสาวสิรินยา โคตรปัญญา CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
110 B6327552 นางสาวจรรยากรณ์ หมื่นหาวงค์ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
111 B6331689 นางสาวกวินธิดา ล.พัฒนพงศ์ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
112 B6331801 นายจิรวัฒน์ รักเจริญพร CPE 2 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
113 B6332570 นายปรีชาพัฒน์ อันประนิตย์ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
114 B6332877 นายเมธัส ภาคภูมิพงศ์ CPE 2 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
115 B6332907 นายรัชชานนท์ คุระจอก CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
116 B6333034 นายวัชรพล จันทะแจ่ม CPE 2 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN